தமிழ்

2 Timothy 4:6 in Tamil

2 தீமோத்தேயு 4:6
நல்ல போராட்டத்தைப் போராடினேன், ஓட்டத்தை முடித்தேன், விசுவாசத்தைக் காத்துக்கொண்டேன்.


2 தீமோத்தேயு 4:6 in English

nalla Poraattaththaip Poraatinaen, Ottaththai Mutiththaen, Visuvaasaththaik Kaaththukkonntaen.


Read Full Chapter : 2 Timothy 4