தமிழ்

Aa Yesuvae - ஆ இயேசுவே உம்மாலே

1. ஆ இயேசுவே, உம்மாலே

நான் மீட்கப்பட்டவன்;

உம் திவ்விய ரத்தத்தாலே

நான் சுத்தமானவன்;

மிகுந்த கஸ்தியாலே

என் தோஷத்தைத் தீர்த்தீர்;

உமது சாவினாலே

நீர் என்னை ரட்சித்தீர்.

2. நான் உம்மால் என்றும் வாழ,

இப்பந்தியில் நீரே

என் ஆவிக் கேற்றதான

அமிர்தம் தந்தீரே;

உம் ஆசீர்வாதம் ஈந்து,

என் பாவம் மன்னியும்;

அன்போடு என்னைச் சேர்த்து,

தயாளம் காண்பியும்.

3. நீர் இன்னும் என்னில் காணும்

பொல்லாங்கு யாவையும்

அகற்றிப்போட வாரும்,

என் நெஞ்சில் தங்கிடும்;

நான் உம்மைப் பற்றிக் கொள்ள

கருணை புரியும்;

மிகுந்த தாழ்மையுள்ள

சித்தம் கடாஷியும்.

4. நல் மீட்பரே, உம்மோடு

நான் ஐக்கியமாகவும்,

நாடோறும் வாஞ்சையோடு

உம்மில் நிலைக்கவும்,

மிகுந்த அன்பினாலே

துணை செய்தருளும்;

தெய்வீக அப்பத்தாலே

நீர் என்னைப் போஷியும்.

Aa Yesuvae, Ummaalae Lyrics in English

1. aa Yesuvae, ummaalae

naan meetkappattavan;

um thivviya raththaththaalae

naan suththamaanavan;

mikuntha kasthiyaalae

en thoshaththaith theerththeer;

umathu saavinaalae

neer ennai ratchiththeer.

2. naan ummaal entum vaala,

ippanthiyil neerae

en aavik kaettathaana

amirtham thantheerae;

um aaseervaatham eenthu,

en paavam manniyum;

anpodu ennaich serththu,

thayaalam kaannpiyum.

3. neer innum ennil kaanum

pollaangu yaavaiyum

akattippoda vaarum,

en nenjil thangidum;

naan ummaip pattik kolla

karunnai puriyum;

mikuntha thaalmaiyulla

siththam kadaashiyum.

4. nal meetparae, ummodu

naan aikkiyamaakavum,

naatoorum vaanjaiyodu

ummil nilaikkavum,

mikuntha anpinaalae

thunnai seytharulum;

theyveeka appaththaalae

neer ennaip poshiyum.

PowerPoint Presentation Slides for the song Aa Yesuvae, Ummaalae

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites