தமிழ்

Dhen Tamilzhil Pattuteduthu

Dhen Tamilzhil Pattuteduthu
deva unnai padukiren
Thedivantha deviam neerea
Dhinamthorum valthugirom ummai
Dhinamthorum valthugiren

1. Naan valugindra vedavare
Naan unnugira unnavu avare} – 2
Naan aruundhum neere devaa
Varugindren valvalium
Tharugindren Yetrarullum } -2
– Dhen Tamilzhil

2. Yen valivenila Vidiyalillai
En payanamum Mudiyavillai
Dhinnamum Sagindrene Deva -2
Mannane Maramakkum
Viyilalen nilalakum} -2
– Dhen Tamilzhil

3. Yen viyathiyela Vaadukindren
En padukayillum paadukindren
Enyekum nalmarunde Deva -2
Varthayathai Annupidume
Vathayathai Pokidume -2
– Dhen Tamilzhil

Dhen Tamilzhil Pattuteduthu Lyrics in English

Dhen Tamilzhil Pattuteduthu
deva unnai padukiren
Thedivantha deviam neerea
Dhinamthorum valthugirom ummai
Dhinamthorum valthugiren

1. Naan valugindra vedavare
Naan unnugira unnavu avare} - 2
Naan aruundhum neere devaa
Varugindren valvalium
Tharugindren Yetrarullum } -2
- Dhen Tamilzhil

2. Yen valivenila Vidiyalillai
En payanamum Mudiyavillai
Dhinnamum Sagindrene Deva -2
Mannane Maramakkum
Viyilalen nilalakum} -2
- Dhen Tamilzhil

3. Yen viyathiyela Vaadukindren
En padukayillum paadukindren
Enyekum nalmarunde Deva -2
Varthayathai Annupidume
Vathayathai Pokidume -2
- Dhen Tamilzhil

PowerPoint Presentation Slides for the song Dhen Tamilzhil Pattuteduthu

by clicking the fullscreen button in the Top left