தமிழ்

Karthave Yugayugamai Em Thunai Aayineer - கர்த்தாவே யுகயுகமாய்

1. கர்த்தாவே, யுகயுகமாய்
எம் துணை ஆயினீர்;
நீர் இன்னும் வரும் காலமாய்
எம் நம்பிக்கை ஆவீர்.

2. உம் ஆசனத்தின் நிழலே
பக்தர் அடைக்கலம்;
உம் வன்மையுள்ள புயமே
நிச்சய கேடகம்.

3. பூலோகம் உருவாகியே,
மலைகள் தோன்றுமுன்,
சுயம்புவாய் என்றும் நீரே
மாறா பராபரன்.

4. ஆயிரம் ஆண்டு உமக்கு
ஓர் நாளைப் போலாமே;
யுகங்கள் தேவரீருக்கு
ஓர் இமைக்கொப்பாமே

5. சாவுக்குள்ளான மானிடர்
நிலைக்கவே மாட்டார்;
உலர்ந்த பூவைப்போல் அவர்

உதிர்ந்து போகிறார்.

6. கர்த்தாவே, யுக யுகமாய்
எம் துணை ஆயினீர்;
இக்காட்டில் நற் சகாயராய்
எம் நித்திய வீடாவீர்.

Karthave Yugayugamai Em Thunai Aayineer Lyrics in English

1. karththaavae, yukayukamaay

em thunnai aayineer;

neer innum varum kaalamaay

em nampikkai aaveer.

2. um aasanaththin nilalae

pakthar ataikkalam;

um vanmaiyulla puyamae

nichchaya kaedakam.

3. poolokam uruvaakiyae,

malaikal thontumun,

suyampuvaay entum neerae

maaraa paraaparan.

4. aayiram aanndu umakku

or naalaip polaamae;

yukangal thaevareerukku

or imaikkoppaamae

5. saavukkullaana maanidar

nilaikkavae maattar;

ularntha poovaippol avar

uthirnthu pokiraar.

6. karththaavae, yuka yukamaay

em thunnai aayineer;

ikkaattil nar sakaayaraay

em niththiya veedaaveer.

PowerPoint Presentation Slides for the song Karthave Yugayugamai Em Thunai Aayineer

by clicking the fullscreen button in the Top left