தமிழ்

Neerae En Thanjam - நீரே என் தஞ்சம்

நீரே என் தஞ்சம்
நீரே என் கோட்டை
நீரே என் இரட்சகர்
நீரே என் ராஜா

நான் உம்மைத் தேடுவேன்
நாள் முழுவதும்
நான் உம்மை சேவிப்பேன்
வாழ்நாளெல்லாம்
எனதெல்ல வற்றிலும்
நான் உம்மை நேசிப்பேன் இயேசுவே

இயேசுவே ராஜா இயேசுவே தேவன்
இயேசுவே மீட்பர் இயேசுவே

Neerae En Thanjam Lyrics in English

neerae en thanjam

neerae en kottaை

neerae en iratchakar

neerae en raajaa

naan ummaith thaeduvaen

naal muluvathum

naan ummai sevippaen

vaalnaalellaam

enathella vattilum

naan ummai naesippaen Yesuvae

Yesuvae raajaa Yesuvae thaevan

Yesuvae meetpar Yesuvae

PowerPoint Presentation Slides for the song Neerae En Thanjam

by clicking the fullscreen button in the Top left