தமிழ்

Silar Rathangalai Kurithu Menmai - சிலர் இரதங்களைக் குறித்து மேன்மை பாராட்டுவார்கள்

சிலர் இரதங்களைக் குறித்து மேன்மை பாராட்டுவார்கள்
சிலர் குதிரையைக் குறித்து மேன்மை பாராட்டுவார்கள்
நாங்களோ நாங்களோ 
ஜீவ தேவனைக் குறித்தே மேன்மை பாராட்டுவோம்
இயேசு கிறிஸ்துவைக் குறித்தே
மேன்மை பாராட்டுவோம்

1. அவர்கள் முறிந்து விழுந்தார்கள்
நாங்களோ எழுந்து நிற்கின்றோம்
ஜீவ தேவனைக் குறித்தே மேன்மை பாராட்டுவோம்
ஜீவ ஆவியினாலே என்றும் நிறைந்திடுவோம்

2. நாங்கள் உமக்குள் மகிழ்ந்திருந்து
உமது நாமத்தில் கொடியேற்றுவோம்
ஜீவ தேவனைக் குறித்தே மேன்மை பாராட்டுவோம்
ஜீவன் தந்தவரையே நாம் உயர்த்திடுவோம்

3. கர்த்தர் அபிஷேகம் செய்தவரை
வாழ்நாள் எல்லாம் நடத்துகின்றார்
ஜீவ தேவனைக் குறித்தே மேன்மை பாராட்டுவோம்
அவர் வலதுகரம் நம்மை நடத்திடுமே

Silar Rathangalai Kurithu Menmai Lyrics in English

silar irathangalaik kuriththu maenmai paaraattuvaarkal
silar kuthiraiyaik kuriththu maenmai paaraattuvaarkal
naangalo naangalo 

jeeva thaevanaik kuriththae maenmai paaraattuvom
Yesu kiristhuvaik kuriththae
maenmai paaraattuvom

1. avarkal murinthu vilunthaarkal
naangalo elunthu nirkintom
jeeva thaevanaik kuriththae maenmai paaraattuvom
jeeva aaviyinaalae entum nirainthiduvom

2. naangal umakkul makilnthirunthu
umathu naamaththil kotiyaettuvom
jeeva thaevanaik kuriththae maenmai paaraattuvom
jeevan thanthavaraiyae naam uyarththiduvom

3. karththar apishaekam seythavarai
vaalnaal ellaam nadaththukintar
jeeva thaevanaik kuriththae maenmai paaraattuvom
avar valathukaram nammai nadaththidumae

PowerPoint Presentation Slides for the song Silar Rathangalai Kurithu Menmai

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites