தமிழ்

Thaeva Pithaa Entan Maeyppan - தேவ பிதா என்றன் மேய்ப்பன் அல்லோ

தேவ பிதா என்றன் மேய்ப்பன் அல்லோ,
சிறுமை தாழ்ச்சி அடைகிலனே

ஆவலதாய் எனைப் பைம்புன்மேல்
அவர் மேய்த் தமர் நீர் அருளுகின்றார் — தேவ

1. ஆத்துமந் தன்னைக் குளிரப்பண்ணி
அடியேன் கால்களை நீதி என்னும்
நேர்த்தியாம் பாதையில் அவர் நிமித்தம்
நிதமும் சுகமாய் நடத்துகின்றார் — தேவ

2. சா நிழல்பள்ளத் திறங்கிடினும்,
சற்றும் தீங்கு கண்டஞ்சேனே
வானபரன் என் னோடிருப்பார்
வளை தடியும் கோலுமே தேற்றும் — தேவ

3. பகைவர்க் கெதிரே ஒரு பந்தி
பாங்காய் எனக்கென் றேற்படுத்திச்
சுக தயிலம் கொண்டென் தலையைச்
சுபமாய் அபிஷேகம் செய்குவார் — தேவ

4. ஆயுள் முழுவதும் என் பாத்ரம்
அருளும் நலமுமாய் நிரம்பும்,
நேயன் வீட்டினில் சிறப்போடே
நெடுநாள் குடியாய் நிலைத்திருப்பேன் — தேவ

Thaeva Pithaa Entan Maeyppan Lyrics in English

thaeva pithaa entan maeyppan allo,
sirumai thaalchchi ataikilanae

aavalathaay enaip paimpunmael
avar maeyth thamar neer arulukintar — thaeva

1. aaththuman thannaik kulirappannnni
atiyaen kaalkalai neethi ennum
naerththiyaam paathaiyil avar nimiththam
nithamum sukamaay nadaththukintar — thaeva

2. saa nilalpallath thirangitinum,
sattum theengu kanndanjaenae
vaanaparan en notiruppaar
valai thatiyum kolumae thaettum — thaeva

3. pakaivark kethirae oru panthi
paangaay enakken raerpaduththich
suka thayilam konnden thalaiyaich
supamaay apishaekam seykuvaar — thaeva

4. aayul muluvathum en paathram
arulum nalamumaay nirampum,
naeyan veettinil sirappotae
nedunaal kutiyaay nilaiththiruppaen — thaeva

PowerPoint Presentation Slides for the song Thaeva Pithaa Entan Maeyppan

by clicking the fullscreen button in the Top left