தமிழ்

Thodum En Kangalaiye - தொடும் என் கண்களையே

தொடும் என் கண்களையே
உம்மை நான் காண வேண்டுமே
இயேசுவே உம்மை நான் காண வேண்டுமே
தொடும் என் காதுகளை
உம் குரலை கேட்க வேண்டுமே
இயேசுவே உம் குரலை கேட்க வேண்டுமே

தொடும் என் ஆண்டவரே
தொடும் என் வாழ்வினையே
இயேசுவே உம்மைப்போல்
என்னை மாற்றுமே

தொடும் என் நாவினையே
உம் புகழ் பாட வேண்டுமே
இயேசுவே உம் புகழைப் பாட வேண்டுமே
தொடும் என் ஆன்மாவையே
என் பாவம் போக்க வேண்டுமே
இயேசுவே என் பாவம் போக்க வேண்டுமே

தொடும் என் மனதினையே
மனப்புண்கள் ஆறவேண்டுமே
இயேசுவே மனப்புண்கள் ஆறவேண்டுமே
தொடும் என் உடலினையே
உடல் நோய்கள் தீர வேண்டுமே
இயேசுவே உடல் நோய்கள் தீர வேண்டுமே

Thodum en kangalaiye Lyrics in English

thodum en kannkalaiyae
ummai naan kaana vaenndumae
Yesuvae ummai naan kaana vaenndumae
thodum en kaathukalai
um kuralai kaetka vaenndumae
Yesuvae um kuralai kaetka vaenndumae

thodum en aanndavarae
thodum en vaalvinaiyae
Yesuvae ummaippol
ennai maattumae

thodum en naavinaiyae
um pukal paada vaenndumae
Yesuvae um pukalaip paada vaenndumae
thodum en aanmaavaiyae
en paavam pokka vaenndumae
Yesuvae en paavam pokka vaenndumae

thodum en manathinaiyae
manappunnkal aaravaenndumae
Yesuvae manappunnkal aaravaenndumae
thodum en udalinaiyae
udal Nnoykal theera vaenndumae
Yesuvae udal Nnoykal theera vaenndumae

PowerPoint Presentation Slides for the song Thodum en kangalaiye

by clicking the fullscreen button in the Top left