தமிழ்

Yesuvaiye Thuthi Sei - ஏசுவையே துதிசெய் நீ மனமே

ஏசுவையே துதிசெய் நீ மனமே
ஏசுவையே துதிசெய் – கிறிஸ்தேசுவையே

மாசணுகாத பராபர வஸ்து
நேசகுமாரன் மெய்யான கிறிஸ்து

அந்தரவான் தரையுந்தரு தந்தன்
சுந்தர மிகுந்த சவுந்தராநந்தன்

எண்ணின காரியம் யாவும் முடிக்க
மண்ணிலும் விண்ணிலும் வாழ்ந்து சுகிக்க

Yesuvaiye thuthi sei Lyrics in English

aesuvaiyae thuthisey nee manamae
aesuvaiyae thuthisey – kiristhaesuvaiyae

maasanukaatha paraapara vasthu
naesakumaaran meyyaana kiristhu

antharavaan tharaiyuntharu thanthan
sunthara mikuntha savuntharaananthan

ennnnina kaariyam yaavum mutikka
mannnnilum vinnnnilum vaalnthu sukikka

PowerPoint Presentation Slides for the song Yesuvaiye thuthi sei

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites