தமிழ்

Psalm 120:1 in Tamil

சங்கீதம் 120:1
என் நெருக்கத்திலே கர்த்தரை நோக்கிக் கூப்பிட்டேன்; அவர் எனக்குச் செவிகொடுத்தார்.


சங்கீதம் 120:1 in English

en Nerukkaththilae Karththarai Nnokkik Kooppittaen; Avar Enakkuch Sevikoduththaar.


Read Full Chapter : Psalm 120