1. இன்ப இயேசு ராஜாவை நான் பார்த்தால் போதும்

 2. சர்வ வல்லவர் என் சொந்தமானார்

 3. மன்னுயிர்க்காகத் தன்னுயிர் விடுக்க

 4. நன்றி பலிபீடம் கட்டுவோம்

 5. கர்த்தாவே தேவர்களில் உமக்கொப்பானவர் யார்

 6. ஒரு குற்றம் கூட செய்யாத ஒரே ஒரு

 7. சொன்னபடி உயிர்த்தெழுந்தார்

 8. எழுந்தார் இறைவன் ஜெயமே

 9. ஓசன்னா பாடி பாடி நேசரை தேடி

 10. இயேசு ராஜா முன்னே செல்கிறார்

 11. ஜீவ கிறிஸ்து உயிர்த்தெழுந்தார்

 12. உயிரோடு எழுந்தவரே

 13. என் மீட்பர் உயிரோடிருக்கையிலே எனக்

 14. மரித்த இயேசு உயிர்த்து விட்டார் அல்லேலூயா

 15. இந்நாளில் இயேசுநாதர்

 16. கர்த்தர் என் நம்பிக்கை துருகமானவர்

 17. கர்த்தர் உயிர்த்தெழுந்தார் இன்னும்

 18. மரணமே உன் கூர் எங்கே

 19. சேனையதிபன் நம் கர்த்தருக்கே செலுத்துவோன் கனமும் மகிமையுமே

 20. உயிர்தெழுந்தாரே அல்லேலூயா

 21. எண்ணி எண்ணிப் பார் எண்ணி பார்

 22. என் மீட்பர் உயிரோடுண்டு

 23. ஜெயித்து விட்டார் மரணத்தை

 24. தேவ ஆட்டு குட்டியின் இரத்தம் ஜெயம்

 25. Enakkai jeevan vittavarae

 26. இயேஷுவா அவர் எழுந்திட்டார்

 27. கீதம் கீதம் ஜெய ஜெய கீதம்

 28. நான் ஆராதிக்கும் இயேசு என்றும் ஜீவிக்கிறாரே

 29. உயிர்த்தெழுந்தார் நம் இயேசு

 30. அற்புதர் அற்புதர் அற்புதர் அற்புதர்

 31. உமக்குத் தானே

 32. மேசியா இயேசு ராஜா அவர்

 33. முழங்கால் நின்று நான் உம்மை ஆராதிப்பேன்

 34. பறந்து காக்கும் பட்சியைபோல

 35. பரலோகமே உம்மைத் துதிப்பதால்

 36. யூதராஜ சிங்கம் உயித்தெழுந்தார்

 37. ராஜாதி ராஜாவைக் கொண்டாடுவோம்

 38. ஆமென் அல்லேலூயா ஆமென் அல்லேலூயா