பாலனாய் இயேசு பாலனாய்

பாலர் நேசனே மிகப் பரிவுகூர்ந்திந்தப்

பாரச் சிலுவையினை தோளில் சுமக்கும்

பாரம் இல்லையா

பாக்கியர் இன்னார்

பக்தரே வாரும்

பக்தரே வாரும்

பக்தரே வாரும்

பக்தரே வாரும்

பக்தருடன் பாடுவேன் பரமசபை

பக்தருடன் பாடுவேன் -பரம சபை

பக்தருடன் பாடுவேன் பரமசபை

பக்தருடன் பாடுவேன் பரமசபை

பக்தியாய் ஜெபம் பண்ணவே

பலமாக ரூபிக்கப்பட்ட தேவ குமாரன் இயேசுவே

Balamaaga levi 4 song lyrics

பலமும் அல்லவே பராக்கிரமம் அல்லவே

பாலன் ஜெனனமானார்

பலன் கொடுப்பீர் நல்ல பலன் கொடுப்பீர்

பலன் கொடுப்பீர்

பாலரே ஓர் நேசர் உண்டு விண் மோட்ச வீட்டிலே

பலவீனரின் பலமும்

பலிபீடத்தில் என்னைப் பரனே

பலிபீடத்தில் என்னைப் பரனே

பலிபீடமே பலிபீடமே

பலிபீடத்தில் என்னை பரனே

பலிபீடத்தில் என்னைப் பரனே

BALIPEEDATHIL Worship Medley

பலியிடு துதி பலியிடு

பாரத தேசத்தின் ராஜா நீரே

விரைந்து வாருமே மேசியாவே

பதில் தேடி

பவனி செல்கின்றார் ராசா நாம்

பவனி செல்கின்றார் ராசா

பவனி செல்கின்றார் ராசா நாம்

பவனி செல்கின்றார் ராசா நாம்

பயமில்லை பயமில்லையே

பயமில்லை பயமில்லையே

பயமே எனக்கு இல்ல இனி

பயமே எனக்கு இல்ல இனி

பயந்து கர்த்தரின் பாதை யதனில்

பயங்கரமான குழியில் இருந்து

பயந்து கர்த்தரின் பக்தி வழியில்

பயந்து கர்த்தரின் பாதை யதனில்

பயந்து கர்த்தரின் பாதை யதனில்

Bayanthu Kartharin – பயந்து கர்த்தரின் பக்தி

பயப்படமாட்டேன் நான் பயப்படமாடேன்

பயப்படாதே நீ கலங்கிடாதே

பயப்படாதே நீ வெட்கப்பட்டு

பயத்தோடும் பக்தியோடும்

இல்ல நீ காலி

Be Strong In The Lord

அவர் ஜீவிப்பதால் நான் ஜீவிக்கின்றேன்

என் சிறுமையை கண்ணோக்கி பார்த்தவர் நீர்

என் சிறுமையை கண்ணோக்கிபார்த்தவரே

பெலமுள்ள நகரமாம் இயேசு வண்டை

பெலமுள்ள நகரமாம் இயேசு வண்டை

பெலன் ஒன்றும் இல்லை தேவா

பெலன் ஒன்றும் இல்லை தேவா

பெலனில்லா நேரத்தில் புதுபெலன் தந்து

பெலனான என் இயேசுவே

பெலனே ஆயனே

பெலனில்லா நேரத்தில்

பெலனில்லா நேரத்தில் புது பெலன்

பெலனும் அரணும் என் கேடகமும் இரட்சிப்பும் ஆனவரே

பெலத்தினாலும் அல்ல பராக்கிரமும் அல்ல

பெலவானாய் என்னை மாற்றினவர்

ஏல் யெஷரன் எனக்காக யாவையும் செய்து முடிப்பவரே

பெலவானாய் என்னை மாற்றினவர்

Belavanai Ennai – El Yeshuran – பெலவானாய் என்னை

பெலத்தினால் அல்ல

தேற்றரவாளனே என்னைத் தேடி வந்தீரே

பெராக்காவில் கூடுவோம்

பெராக்காவில் கூடுவோம்

பெத்தலையில் பிறந்தவரைப்

பெத்தலையில் பிறந்தவரை

பெத்தலையில் பிறந்தவரைப்

பெத்தலையில் பிறந்தவரைப்

பெத்தலையில் பிறந்தவரை

பெத்தலையின் மாட்டு தொழுவில்

பெத்லேகம் ஊரோரம் சத்திரத்தை நாடிக்

பெத்லகேம் ஊரோரம் சத்திரத்தை நாடி

பெத்லகேமின் மாட்டுத்தொழுவில் பிறந்தார்

பெத்லேகேமில் பிறந்தவர் இயேசுவல்லோ தேவன்

பெத்லகேம் சின்ன ஊரு

பெத்லகேம் ஊரினிலே

பெத்லகேம் என்னும் தாவீதின் ஊரில்

பெத்லகேம் என்னும் ஊரினிலே

பெத்லகேம் நட்சத்திரம் மின்னுதே

பெத்தலகேம் ஊரினிலே

பெத்லகேம் ஊரோரம் சத்திரத்தை நாடி

பெத்லேகம் ஊரோரம்

பெத்தலகேம் ஊரோரம் சத்திரத்தை நாடிக்

பெத்தலகேம் ஊரோரம் சத்திரத்தை நாடி

பெத்லகேம் ஊரோரம் சத்திரத்தை நாடி

பெத்லகேம் யாத்திரை சென்றே

பெத்தலகேமில் பிறந்த இயேசு சொந்தமானாரே

பெத்லகேம் ஓரம் அந்த மாட்டு

பாரத தேசத்தின் ராஜா நீரே

பூலோகம் எல்லாம் தாயென்று போற்ற

தண்ணீரில் மலரும் பூ தலையில் சூட முடியாத பூ தனக்கென்று மனம் ஏதும் இல்லாத பூ. என்ன பூ?  : 

Bless the Lord oh my soul

தேவனின் நாமத்திற்கே துதி உண்டாகட்டுமே

ஆசீர்வாதம் கர்த்தர் நாமத்தில்

பூலோகத்தாரே யாவரும் கர்த்தாவில் களிகூருங்கள்

பூமி மகிழ்ந்திடும்

பூமிமீது ஊர்கள்

பூமிக்கொரு புனிதம் வந்ததிப்போ!

பூமிக்கொரு புனிதம் வந்ததிப்போ மன்னவனின் பிறப்பால்

பூமிக்கொரு புனிதம் வந்ததிப்போ

பூமிக்கொரு புனிதம் இம்மண்ணில் வந்தது

பூமியின் குடிகளே வாருங்கள்

பூமியின் குடிகளே வாருங்கள்

பூமியின் குடிகளே எல்லோரும் கர்த்தரை

பூமியின் குடிகளே எல்லோரும் கர்த்தரை

பூமியின் குடிகளே நீர் தாமதமிலாதியேசு

பூமியின் குடிகளே வாருங்கள்

பூமியின் குடிகளே கர்த்தரை

பூமியின் குடிகளே நீர் தாமதமிலாதியேசு

பூமியின் மனிதர்களே மன்னவனை துதியுங்கள்

பூவினரே பூரிப்புடன்

பிரிமிக்கின்ற அழகே எல்லா

பிரிமிக்கின்ற அழகே எல்லா

!

புத்திக்கெட்டாத அன்பின்

புத்திக் கெட்டாத அன்பின் வாரீ பாரும்

புத்தியாய் நடந்து வாருங்கள்

புத்தியுள்ள ஸ்திரீ தன் வீட்டை கட்டுகிறாள்

புத்தியுள்ள ஸ்திரீ தன் வீட்டை கட்டுகிறாள்

பட்டர்ஃபிளை நானே

By the blood of my saviour