கொண்டாடுங்கள் கொண்டாடுங்கள்

சந்திரனே சூரியனே

சந்திரனே சூரியனே

செடியே திராட்சைச் செடியே

Chinna Chinna Chitu Kuruvi – சின்ன சின்ன சிட்டுக் குருவி நாங்கள் தானே

சின்ன சின்ன ஜீவ வண்டி

சின்னஞ் சிட்டுக் குருவியே உன்னை

சின்னஞ் சிட்டுக் குருவியே உன்னை

சின்ன மனுஷனுக்குள்ள

சின்ன மனுஷனுக்குள்ள

சின்ன மனுஷனுக்குள்ள

சின்னஞ்சிறு குழந்தையாய்ப் பிறந்தார்! இயேசு பிறந்தார்!

சின்னஞ்சிறு சுதனே என்னரும் தவமே

சின்னஞ்சிறு குழந்தையாய்ப் பிறந்தார்! இயேசு பிறந்தார்!

லா லா லா லா லை லா லா லை

இன்று கிறிஸ்து எழுந்தார் அல்லேலூயா!

கிறிஸ்துவின் சரீரமிது கிறிஸ்தவர் உணவுமிது இந்த

கிறிஸ்துவின் சாயல் தரித்திட

கிறிஸ்மஸ் கிறிஸ்மஸ்

Christmas Endraal

கிறிஸ்மஸ் நாளிதே

Come and go with me to my father’s house to my father’s house

Come and see the beauty of the Lord

Come see the beauty of the Lord

Count your blessings name them