யாக்கோபின் தேவன் என் தேவன் Chords

யாக்கோபே நீ வேரூன்றுவாய் Chords

யாக்கோபைப் போல நான் போராடுவேன் Chords

யாக்கோபென்னும் சிறுபூச்சியே – நீ Chords

யாக்கோபென்னும் சிறு பூச்சியே பயப்படாதே Chords

யாகோபின் தேவன் துணையானார் Chords

யார் என்னை மறந்த போதிலும் Chords

யார் என்னைக் கைவிட்டாலும் Chords

யார் பிரிக்க முடியும் நாதா Chords

யார் வார்த்தையை நீ நம்புவாய் Chords

யார் வேண்டும் நாதா நீரல்லவோ Chords

யார் வேண்டும் நாதா நீரல்லவோ Chords

யாரிடம் செல்வோம் இறைவா Chords

யாரிடம் சொல்வேன் Chords

யாருக்கு தெரியும் உந்தனின் அழைப்பு Chords

யாருண்டு நாதா என்னை விசாரிக்க Chords

யேகோவா நிசி யேகோவா நிசி Chords

யேகோவா ரூவா என் நல்ல மேய்ப்பன் Chords

யேகோவா தேவனே யேகோவா கர்த்தரே Chords

யேகோவா தேவனுக்கு ஆயிரம் நாமங்கள் Chords

யேகோவா தேவனுக்கு ஆயிரம் நாமங்கள் Chords

யேகோவாயீரே எனக்கெல்லாம் நீரே Chords

யேஷுவா அவர் எழுந்திட்டார் Chords

பட்சியை போல Chords

யாக்கோபின் தேவன் துணை ஆனார் Chords

யேகோ வா மெஃபல்டி Chords

யேகோவா ரூவா என் நல்ல மேய்ப்பன் Chords

யேகோவாயீரே எனக்கெல்லாம் நீரே Chords

யேகோவா தேவனுக்கு ஆயிரம் நாமங்கள் Chords

யெகோவாயீரே நீர் என் தேவனாம் Chords

யெகோவா தேவனே யெகோவா கர்த்தரே Chords

யெகோவா யீரே தந்தையாம் தெய்வம் Chords

யெகோவாயீரே தந்தையாம் Chords

எனக்கு யாருண்டு கலங்கின நேரத்தில் Chords

Yeno Yeno Yen Chords

எருசலேம் எருசலேம் உன்னை Chords

யெஷீவா யெஷீவா என்ற நாமம் Chords

யெஷுவா யெஷுவா Chords

இயேசு கிறிஸ்துவின் நல் சீடராகுவோம் Chords

இயேசு அழைக்கிறார் Chords

இயேசு அன்புடனே ஆதரிப்பார் உன்னை Chords

இயேசு எம் மணவாளா Chords

இயேசு என் அஸ்திபாரம் Chords

இயேசு என் பரிகாரி Chords

இயேசு என் பரிகாரி Chords

இயேசு எனக்கு இருக்கும் போது Chords

இயேசு எனக்கு ஜீவன் தந்தாரே Chords

இயேசு எனக்கு செய்த நன்மையை Chords

இயேசு என்னோடு Chords

இயேசு என்னும் நாமம் என்றும் நமது நாவில் Chords

இயேசு என்னும் நாமம் என் நாவுக்கு சுகிர்தம் Chords

இயேசு என்னும் நாமம் என்றும் நமது நாவில் Chords

இயேசு என்ற திரு நாமத்திற்கு Chords

இயேசு என்ற திரு நாமத்திற்கு Chords

இயேசு என்றதுமே எனக்கு ஒரு இன்பம் பிறக்குதம்மா Chords

இயேசு எந்தன் மேய்ப்பர் Chords

இயேசு எந்தன் நேசரே Chords

இயேசு எந்தன் வாழ்வின் பெலனானார் Chords

இயேசு இன்பமானவர் இயேசு மகிமையானவர் Chords

இயேசு இரட்சகர் பெயரை சொன்னால் Chords

இயேசு இரத்தம் என் மேலிருப்பதால் Chords

இயேசு ஜீவன் தந்தாரே Chords

இயேசு கிறிஸ்து என் ஜீவன் Chords

இயேசு கிறிஸ்து வருகின்றார் Chords

இயேசு கிறிஸ்துவின் அன்பு Chords

இயேசு கிறிஸ்துவின் நல் சீடராகுவோம் Chords

இயேசு கூட வருவார் Chords

இயேசு நாமம் Chords

இயேசு நாமம் உயர்ந்த நாமம் Chords

இயேசு நாமம் உயர்ந்த நாமம் Chords

இயேசு நாமமே ஜெய நாமமே Chords

இயேசு நாமத்திலே Chords

இயேசு நேசிக்கிறார் Chords

இயேசு நேசிக்கிறார் Chords

இயேசு நல்லவர் என்றும் நல்லவர் Chords

இயேசு நல்லவர் நம் Chords

இயேசு நல்லவர் இயேசு நல்லவர் Chords

இயேசு நம் பிணிகளை ஏற்றுக் கொண்டார் Chords

இயேசு நம்மோடு இன்று ஆனந்தம் Chords

இயேசு நம்பி தான் நான் வாழ்ந்திருக்கேன் Chords

இயேசு நீங்க இருக்கையிலே Chords

இயேசு நீங்க இருக்கையிலே Chords

இயேசு நேசிக்கிறார் Chords

இயேசு ஒன்றே வேண்டும் எனக்கு Chords

இயேசு ஒரு நாள் எனக்குள் Chords

இயேசு பாதம் எனக்குப் போதும் Chords

இயேசு பெரியவர் நம் இயேசு பெரியவர் Chords

இயேசு பிறந்தாரே Chords

இயேசு பிறந்தாரே பெத்லகேமிலே Chords

இயேசு போல் ஓர் நேசர் உண்டோ Chords

இயேசு போதுமே எனக்கு போதுமே Chords

இயேசு ராஜா ஏழை என் உள்ளம் Chords

இயேசு ராஜா முன்னே செல்கிறார் Chords

இயேசு ராஜா உம் இதயத் துடிப்பை Chords

இயேசு ராஜா வந்திருக்கிறார் Chords

இயேசு ராஜா வரப்போராருங்க இங்க வாங்க Chords

இயேசு ராஜாவோடு போக துணிந்துவிட்டேன் Chords

இயேசு ராஜன் மனுவாய் பிறந்துதித்தார் Chords

இயேசு ராஜனே Chords

இயேசு ராஜனின் திருவடிக்கு Chords

இயேசு ராஜா முன்னே செல்கிறார் Chords

இயேசு ராஜனின் திருவடிக்கு Chords

இயேசு சுமந்து கொண்டாரே Chords

இயேசு தேவன் இருக்கும் போது இன்னல் நமக்கேது Chords

இயேசு தேவனைத் துதித்திடுவோம் Chords

இயேசு தேவனின் நாமம் Chords

இயேசு உன்னை அழைத்தார் Chords

இயேசு இயேசு ராஜா Chords

இயேசு இயேசு இயேசு இராஜாவே Chords

இயேசுக்காய் பைத்தியம் Chords

இயேசுவாலே பிடிக்கப்பட்டவன் Chords

இயேசுவே ஆண்டவர் Chords

இயேசுவே ஏனிந்த பாடோ Chords

இயேசுவே என் இதயத்தின் ராஜா Chords

இயேசுவே என் சுவாசமே Chords

இயேசுவே என் தெய்வமே Chords

இயேசுவே எங்கள் மீட்பரே Chords

இயேசுவே இம்மானுவேலரே Chords

ஆதியில் வார்த்தையாக இருந்த எங்கள் இயேசுவே Chords

இயேசுவே கிருபாசனபதியே Chords

இயேசுவே நீர் நல்லவர் Chords

இயேசுவே உம் நாமத்தினால் Chords

இயேசுவே உம் பாதம் பணிகிறேன் Chords

இயேசுவே உம்மை போல Chords

இயேசுவே உம்மைப் போல் ஆக Chords

இயேசுவே உம்மைப்போல் ஆக Chords

இயேசுவே உந்தன் மாசில்லா இரத்தம் Chords

இயேசுவே வழி சத்தியம் Chords

இயேசுவை ஏகமாய் உயர்த்திடுங்கள் Chords

இயேசுவை காலையிலே Chords

இயேசுவை நாம் எங்கே Chords

இயேசுவை நேசிக்க Chords

இயேசுவை நம்பி பற்றிக்கொண்டேன் Chords

இயேசுவை நம்பி வாழுவேன் Chords

இயேசுவை போல் அழகுள்ளோர் Chords

இயேசுவைப் போல் ஒரு தெய்வம் இல்லை Chords

இயேசுவை போல் ஓரு தெய்வமில்லை Chords

இயேசுவைப் போல் யாரும் இல்லை Chords

இயேசுவைப் போல் நல்ல Chords

இயேசுவே என் இயேசுவே Chords

ஆழமான ஆழியிலும் ஆழமான அன்பு Chords

இயேசுவின் அன்பை மறந்திடுவாயோ Chords

இயேசுவின் அன்பை தியானிக்கையில் Chords

இயேசுவின் இரத்தத்தால் Chords

இயேசுவின் இருதயமே என்றும் Chords

இயேசுவின் கைகள் காக்க Chords

இயேசுவின் கரங்களைப் பற்றிக் கொண்டேன் Chords

இயேசுவின் குடும்பம் ஒன்று உண்டு Chords

இயேசுவின் நாமம் எல்லாவற்றிற்கும் Chords

இயேசுவின் நாமம் எந்தன் தஞ்சம் Chords

இயேசுவின் நாமம் இனிதான நாமம் Chords

இயேசுவின் நாமம் ஊற்றுண்ட பரிமள தைலம் Chords

இயேசுவின் நாமமே திருநாமம் Chords

இயேசுவின் நாமத்தின் நாம் Chords

இயேசுவின் பிள்ளைகள் நாங்கள் Chords

இயேசுவின் பின்னால் நான் செல்வேன் Chords

இயேசுவின் பின்னே போக துணிந்தேன் Chords

இயேசுவின் பின்னே Chords

இயேசுவின் தோற்றம் பிறவிப்பயணம் Chords

இயேசுவின் வாக்கு நித்தியமாமே Chords

யூத ராஜசிங்கம் உயிர்த்தெழுந்தார் Chords

யூதா கோத்திர சிங்கமும் Chords

யோர்தான் நதியோரம் திகையாதே மனமே Chords

யோசனையில் பெரியவரே Chords

யூத ராஜசிங்கம் உயிர்த்தெழுந்தார் Chords

யுத்தம் செய்வோம் வாரும் கிறிஸ்து வீரரே Chords

யுத்தம் செய்ய புறப்படுவோம் Chords