கலிலேயா கடற்கரையோரம்

கலிலேயா கடற்கரையோரம்

கலிலேயா என்ற ஊரில்

கலிலேயா என்ற ஊரில்

Galileya Endra Ooril – கலிலேயா என்ற ஊரில்

ஊரு சாமி இல்ல

கீதம் கீதம் ஜெய ஜெய கீதம்

கீதம் கீதம் ஜெய ஜெய கீதம்

கீதம் கீதம் ஜெய ஜெய கீதம் கைகொட்டிப் பாடிடுவோம்

கீதம் கீதம் ஜெய ஜெய

கீதம் கீதம் ஜெய ஜெய கீதம் கைகொட்டிப் பாடிடுவோம்

கீதம் கீதம் ஜெய ஜெய கீதம்

கெம்பீரமாகவே சங்கீதம் பாடுவோம்

கிதியோன் நீ கிதியோன் நீ

கிதியோன் நீ கிதியோன் நீ

Give me oil in my lamp keep me burning

Give Thanks With a Grateful Heart

Glory Glory Hallelujah

ஞான நாதா வானம் பூமி

ஞான நாதா வானம் பூமி

ஞான நாதா வானம் பூமி

ஞான சுவிசேஷமே

ஞானம் நிறை கன்னிகையே

ஞானஸ்நான மா ஞானத்திரவியமே

God Is Good All The Time

வழியில்லா இடத்தில்

கொல்கதாவின் சிகரத்திலே

கொல்கொதா மலைமேல் தோன்றுதோர்

Goodness of God

குணம் இங்கித வடிவாய்

குணமானேன் நான் குணமானேன்

குணப்படு பாவி தேவ

குணப்படு பாவி தேவ