லேசான காரியம் உமக்கது லேசான காரியம்

லேசான காரியம் உமக்கது லேசான காரியம்

லேசான காரியம் உமக்கு அது லேசான காரியம்

லோக மாயையில் சிக்காதே

Lokamunu Vidachi Vellavalenuga – లోకమును విడచి వెళ్ళవలెనుగా

Looking unto Jesus us the day go by

Lyrics 7

Lyrics 9