லேசான காரியம் உமக்கது லேசான காரியம்

லேசான காரியம் உமக்கு அது லேசான காரியம் ( 2 )

லேசான காரியம் உமக்கது லேசான காரியம்

லேசான காரியம் உமக்கு அது லேசான காரியம்

லோக மாயையில் சிக்காதே

லோகம் ஆளும் ஆண்டவர்

லௌகீக இன்பம் மேன்மையும்

Lokamunu Vidachi Vellavalenuga – లోకమును విడచి వెళ్ళవలెనుగా

லோகநாதா மண்ணோர்

Long long ago in a winter time

அந்த மாட்டுத்தொழுவில்

Looking unto Jesus us the day go by

நல்லவரே உந்தன் கிருபை

Lyrics 7

Lyrics 9