நீர் உண்மையுள்ளவரே

வாக்குறைத்தவரே
நீர் உண்மையுள்ளவரே
நீர் வாக்கு மாறாதவர்

காலங்கள் மாறலாம்
சூழ்நிலை மாறலாம்
மனிதர்கள் மாறலாம்
நீரோ என்றும் மாறாதவர்

பொய் சொல்லவோ
மனம் மாறவோ
நீர் மனிதன் அல்லவே

நீர் நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாதவர்
நீர் சொன்னதை செய்து முடிக்க வல்லவர்

Vaakkuraiththavar neer Lyrics in English

vaakkuraiththavarae
neer unnmaiyullavarae
neer vaakku maaraathavar

kaalangal maaralaam
soolnilai maaralaam
manitharkal maaralaam
neero entum maaraathavar

poy sollavo
manam maaravo
neer manithan allavae

neer naettum intum entum maaraathavar
neer sonnathai seythu mutikka vallavar

PowerPoint Presentation Slides for the song Vaakkuraiththavar neer

by clicking the fullscreen button in the Top left