யேகோவா தேவனுக்கு ஆயிரம் நாமங்கள்

யேகோவா தேவனுக்கு ஆயிரம் நாமங்கள்
எதைச் சொல்லி பாடிடுவேன்
கர்த்தாதி கர்த்தர் செய்த நன்மைகள் ஆயிரம்
கரம் தட்டி பாடிடுவேன் x 2

யெகோவா ஷாலோம் யெகோவா ஷம்மா
யெகோவா ரூவா யெகோவா ரஃப்பா x 2

யேகோவா தேவனுக்கு ஆயிரம் நாமங்கள்
எதைச் சொல்லி பாடிடுவேன்
கர்த்தாதி கர்த்தர் செய்த நன்மைகள் ஆயிரம்
கரம் தட்டி பாடிடுவேன் x 2

Verse 1

எல்ரோயிக்கு அல்லேலூயா
என்னை நீரே கண்டீரையா
ஏக்கம் எல்லாம் தீர்த்தீரையா
நான் தாகத்தோடு வந்தபோது
ஜீவத்தண்ணீர் எனக்குத் தந்து
தாகமெல்லாம் தீர்த்தீரையா x 2

Verse 2

எல்ஷடாயும் நீங்க தாங்க
சர்வ வல்ல தேவனாக
என்னை என்றும் நடத்துனீங்க
எபிநேசரும் நீங்க தாங்க
உதவி செய்யும் தேவனாக
என்னை என்றும் தாங்குவீங்க x 2

Verse 3

ஏலோஹிமும் நீங்க தாங்க
எங்கும் உள்ள தேவனாக
எந்த நாளும் பாடுவேங்க
இம்மானுவேல் நீங்கதாங்க
மண்ணில் வந்த தேவன் நீங்க
இன்றும் என்றும் பாடுவேங்க x 2

யெகோவா ஷாலோம் யெகோவா ஷம்மா
யெகோவா ரூவா யெகோவா ரஃப்பா x 2

யேகோவா தேவனுக்கு ஆயிரம் நாமங்கள்
எதைச் சொல்லி பாடிடுவேன்
கர்த்தாதி கர்த்தர் செய்த நன்மைகள் ஆயிரம்
கரம் தட்டி பாடிடுவேன் x 2

யெகோவா ஷாலோம் யெகோவா ஷம்மா
யெகோவா ரூவா யெகோவா ரஃப்பா x 2

Yehovah Devanukku Aayiram Naamangal Lyrics in English

yaekovaa thaevanukku aayiram naamangal

ethaich solli paadiduvaen

karththaathi karththar seytha nanmaikal aayiram

karam thatti paadiduvaen x 2

yekovaa shaalom yekovaa shammaa

yekovaa roovaa yekovaa raqppaa x 2

yaekovaa thaevanukku aayiram naamangal

ethaich solli paadiduvaen

karththaathi karththar seytha nanmaikal aayiram

karam thatti paadiduvaen x 2

Verse 1

elroyikku allaelooyaa

ennai neerae kannteeraiyaa

aekkam ellaam theerththeeraiyaa

naan thaakaththodu vanthapothu

jeevaththannnneer enakkuth thanthu

thaakamellaam theerththeeraiyaa x 2

Verse 2

elshadaayum neenga thaanga

sarva valla thaevanaaka

ennai entum nadaththuneenga

epinaesarum neenga thaanga

uthavi seyyum thaevanaaka

ennai entum thaanguveenga x 2

Verse 3

aelohimum neenga thaanga

engum ulla thaevanaaka

entha naalum paaduvaenga

immaanuvael neengathaanga

mannnnil vantha thaevan neenga

intum entum paaduvaenga x 2

yekovaa shaalom yekovaa shammaa

yekovaa roovaa yekovaa raqppaa x 2

yaekovaa thaevanukku aayiram naamangal

ethaich solli paadiduvaen

karththaathi karththar seytha nanmaikal aayiram

karam thatti paadiduvaen x 2

yekovaa shaalom yekovaa shammaa

yekovaa roovaa yekovaa raqppaa x 2

PowerPoint Presentation Slides for the song Yehovah Devanukku Aayiram Naamangal

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingவிருப்பங்கள் பட்டியலில் சேர்க்கவும்