மா மாட்சி கர்த்தர் சாஷ்டாங்கம் செய்வோம்

மா மாட்சி கர்த்தர் சாஷ்டாங்கம் செய்வோம்

மா மாட்சி கர்த்தர் சாஷ்டாங்கம் செய்வோம்

மா பாவியாம் என்னையும்

மா பாவியாம் என்னையும்உம்

மா பாவியாம் என்னையும்உம்

மா தயவே தேவ தயவே

மா தயவே தேவ தயவே

மா தூய ஆவி! இறங்கும்

மா தூய ஆவி! இறங்கும்

மான்கள் நீரோடை வாஞ்சிப்பது போல்

மான்கள் நீரோடை வாஞ்சித்து

Maangal Neerodai Vaanjithu

மானிட உருவில் அவதரித்த

மானிட உருவில் அவதரித்த

Maanitarae! Poerrunkalae!

மான்கள் நீரோடை வாஞ்சித்து

மான்கள் நீரோடை வாஞ்சிப்பது போலே

மான்கள் நீரோடை வாஞ்சித்து

மானுவேல் தொண்டரே ஆர்ப்பரிந்து

ஏறெடுத்துப் பாருங்கள்

மாராநாதா அல்லேலூயா

மாரநாதா இயேசு நாதா

மாரநாதா இயேசு நாதா

Maaranaathaa… Iyaesu Naathaa

மாரநாதா இயேசு நாதா

மாறணும் மனம் மாறணும்

மாறாத நல் விசுவாசம் பரன்

மாறாத நல் விசுவாசம் பரன்

மாறாத நல் விசுவாசம் பரன்

மாறவே ஆசைப்படுகிறேன்

மாறிடா எம் மா நேசரே ஆ

மாறிடார் எம் மா நேசரே

மாறிடா எம் மா நேசரே ஆ

மாறிடாதோர் நேச மீட்பர்

மாறிடும் எல்லாம் மாறிடும்

மாறிடும் எல்லாம் மாறிடும்

மாறிடும் எல்லாம் மாறிடும்

மாறிடும் எல்லாம் மாறிடும்

Maarillavan Marakkillavan

அன்பு ஒருக்காலும் ஒழியாது

மாறிடாதோர் நேச மீட்பர்மாற்றுவார் உன் வேதனை

இவ்வளவாய் அன்பு கூர்ந்தார்

மாசில்லாத் தேவ புத்திரன் மானிடனானார் ஜெய! ஜெய!

மாசில்லாத் தேவ புத்திரன்

மாசில்லாக் கன்னியே மாதாவே உன் மேல்

மாசில்லா மாசில்லா

மாசில்லாத் தேவ புத்திரன் மானிடனானார் ஜெய! ஜெய!

மாசில்லாத் தேவ புத்திரன்

மாசில்லாத் தேவ புத்திரன் மானிடனானார் ஜெய! ஜெய!

மாசில்லாத தேவ புத்திரன்

Maatchimai

மாட்சிமை நிறைந்தவரே எல்லா துதிக்கும் பாத்திரரே

மாட்சிமையே தொழுகிறோம்

மாட்டுத் தொழுவில் கந்தை பொதிந்து

மாயையிலே வாழ்ந்திருக்கும் மனிதனே

மதுரகீதம் பாடிடுவோம்

இயேசு வருகின்றார்

மேக மீதினில் வேகமுடன்

மேகமே மகிமையின் மேகமே

மேகங்கள் நடுவே வழி பிறக்கும்

இயேசுவைப் பின்பற்றுங்கள்

இயேசு என் பங்கு

மேசியா இயேசு ராஜா

மேசியாதான் பொறந்தாச்சு

மேசியாவே மேசியாவே

மகளே சீயோன் மகிழ்ச்சியாலே ஆர்ப்பரி

மகனே உன் நெஞ்செனக்குத் தாராயோ

மகனே உன் நெஞ்செனக்குத்

மகனே உன் நெஞ்செனக்குத் தாராயோ? மோட்ச

மகிபனையே அனுதினமே

மகிபனையே அனுதினமே

Magilchiyodae Avar Sanathi

மகிழ்ச்சியோடு துதிக்கின்றோம்

மகிழ்ச்சியோடு துதிக்கின்றோம்

மகிழ்ச்சியோடு துதிக்கின்றோம்

மகிழ்ந்து களிகூறு மகனேமகளே

மகிழ்ந்து களிகூருங்கள்

மகிழ்ந்து களிகூருங்கள்

மகிழ்ந்து களிகூறுங்கள்

மகிழ்வோம் மகிழ்வோம் தினம் அகமகிழ்வோம்

மகிழ்வோம் மகிழ்வோம் தினம் அகமகிழ்வோம்

மகிழ்வோம் மகிழ்வோம் தினம் அகமகிழ்வோம்

மகிழ்வோம் மகிழ்வோம் தினம் அகமகிழ்வோம்

மகிமையடையும் இயேசு ராஜனே

மகிமையடையும் இயேசு ராஜனே

மகிமையடையும் இயேசு ராஜனே

மகிமை தேசமே எந்தனின் சொந்தமே

மகிமை தேவ மகிமை

மகிமை மாட்சிமை நிறைந்தவரே!

மகிமை மாட்சிமை நிறைந்தவரே!

மகிமை மாட்சிமை நிறைந்தவரே

மகிமை மாட்சிமை நிறைந்தவரே!

மகிமை மேல் மகிமை அடைந்திடுவேன்

மகிமை உமக்கன்றோ!

மகிமை உமக்கன்றோ

மகிமை உமக்கன்றோ

மகிமை உமக்கன்றோ

மகிமைக்கும் கனத்திற்கும் பாத்திரரே

மகிமையான பரலோகம் இருக்கையிலே நீ

மகிமையின் தேவனைப் பணிந்திடுவோம்

மகிமையின் தேவனே

மகிமையின் ராஜா மகிமையோடு

மகிமையின் ராஜா மகிமையோடு

மகிமையாலே களிகூருங்கள்

மகிமையான பரலோகம் இருக்கையிலேநீ

மகிமையான பரலோகம் இருக்கையிலேநீ

மகிமையின் நம்பிக்கையே

மகிமையின் நம்பிக்கையே

மகிழ்ந்திருங்கள் மகிழ்ந்திருங்கள்

மகிழ்ந்திருங்கள் மகிழ்ந்திருங்கள்

மகிழ்ந்து களிகூரு மகனே ளே

மகிழ்வோம் மகிழ்வோம் தினம் அகமகிழ்வோம்

மகா மகா பெரியது

மகா மேன்மையும் அருமையுமான

மகிமையின் தேவனே எந்தன்

மகனே உன் நெஞ்செனக்கு தாராயோ? மோட்ச

மகனே உன் நெஞ்செனக்கு தாராயோ? மோட்ச

மகனே உன் நெஞ்செனக்குத் தாராயோ? மோட்ச

மகிழ்ந்திருங்கள் மகிழ்ந்திருங்கள்

மகிழ்ந்து களிகூறுங்கள்

மகிழ்வோம் மகிழ்வோம் தினம் அகமகிழ்வோம்

மகிழ்வோம் மகிழ்வோம் தினம் அகமகிழ்வோம்

மகிமை மாட்சிமை நிறைந்தவரே

மகிமை உமக்கன்றோ! மாட்சிமை உமக்கன்றோ!

மகிமை உமக்கன்றோ

மகிமை உமக்கன்றோ! மாட்சிமை உமக்கன்றோ!

மகிமையாய் வெற்றி சிறந்த கர்த்தரை

மகிமையாலே களிகூருங்கள்

மகிமையான பரலோகம் இருக்கையிலே நீ

மகிமையான பரலோகம் இருக்கையிலேநீ

மகிமையடையும் இயேசு ராஜனே

மகிமையின் நம்பிக்கையே

மகிமையின் நம்பிக்கையே

மகிமையின் தேவனே எந்தன்

மகிபனையே அனுதினமே

மகிழ்ச்சியோடு துதிக்கிறோம்

மகிழ்ந்து களிகூரு மகனே மகளே

மகிழ்ந்து களிகூறுங்கள்

மகிழ்வோம் மகிழ்வோம் தினம் அகமகிழ்வோம்

உம்மை உயர்த்திடுவேன் மேலே மேலே

மலை மேல் ஏறி வந்தேன் தகப்பனே

மலைமேல் ஏறி வந்தேன் தகப்பனே

மலைகளெல்லாம் வழிகளாக்குவார்

மலைகளெல்லாம் வழிகளாக்குவார்

மலைகளெல்லாம் வழிகளாக்குவார்

மலைகளெல்லாம் வழிகளாக்குவார்

மலைகளெல்லாம் வழிகளாக்குவார்

மலைகளெல்லாம் வழிகளாக்குவார்

Malaigal Vilagi Ponalum

மலைகள் விலகினாலும்

மலைகள் விலகிப் போனாலும்

மலைகளெல்லாம் வழிகளாக்குவார்

மலைகளின் நடுவே வீழ்ந்திடும் அருவிகள்

மலைகளெல்லாம் வழிகளாக்குவார்

மலைமா நதியோ மிகு ஆழ் கடலோ

மலைமா நதியோ மிகு ஆழ் கடலோ

மலைமேல் ஏறுவோம்

மலைமேல் ஏறி வந்தேன் தகப்பனே

மலைமேல் ஏறுவோம்

மலைமேல் ஏறுவோம் மரங்களை வெட்டுவோம்

மலைமேல் ஏறுவோம் மரங்களை வெட்டுவோம்

மழையான நேரத்தில் மனம் சோர்ந்த வேளையில்

மலர் மணமே வீசிடுதே

மலரே மலரே வெள்ளி மலரே பொன் மந்தாரப்பொழுது இம்

வெள்ளி மலர்

மலரே மலரே வெள்ளி மலரே பொன் மந்தாரப்பொழுது இம்

மலரே மலரே வெள்ளி மலரே பொன் மந்தாரப்பொழுது இம்

மலரே மலரே வெள்ளி மலரே பொன் மந்தாரப்பொழுது இம்

மாமறை புகழும் மரியென்னும் மலரே

மனமிரங்கும் தெய்வம் இயேசு

மனமிரங்கும் தெய்வம் இயேசு

மனம் இரங்கும் தெய்வம் இயேசு

மனம் மகிழ இயேசுவே நாடு

மனம் மகிழ்ந்து தினம் புகழ்ந்து

மனம் சுத்தி சுத்தி வருதே தானா

மனந்திரும்பும் பாவிக்கெல்லாம் புகலிடமே

மனந்திரும்பும் பாவிக்கெல்லாம் புகலிடமே

மனமே ஓ மனமே

மனமே மகிழ்ந்திடு தினமே ஆர்ப்பரி

மனமே மனமே நீ ஏன் கலங்குகிறாய்

மனமே மனமே நீ ஏன் கலங்குகிறாய்

மனமே நீ வருத்தம் கொள்ளாதே

மனமே ஓ மனமே

மனமிரங்கும் தெய்வம் இயேசு

மனமிரங்கும் தேவனே

மனமிரங்கும் தெய்வம் இயேசு

மனமிரங்கும் தெய்வம் இயேசு

மனமிரங்கும் தெய்வம் இயேசு

மனந்திரும்பும் பாவிக்கென்றும் புகலிடமே

மனசுக்குள்ளே பொங்கும் கடலாய்

மனதுருகும் தெய்வமே இயேசய்யா

மனதுருகும் தெய்வமே இயேசையா

மனதுருகும் தெய்வமே இயேசய்யா

மனதுருகும் தெய்வமே இயேசையா

மனதுருகும் தெய்வமே இயேசைய்யா

மனதுருகும் தெய்வமே இயேசைய்யா

மணவாழ்வு புவி வாழ்வினில் வாழ்வு

மணவாழ்வு புவி வாழ்வினில் வாழ்வு மங்கள வாழ்வு

மணவாழ்வு புவி வாழ்வினில் வாழ்வு மங்கள வாழ்வு

மணவாழ்வு புவி வாழ்வினில் வாழ்வு மங்கள வாழ்வு

மணவாளன் கர்த்தர் இயேசு வருகின்றாரே

மணவாளன் கர்த்தர் இயேசு வருகின்றாரே

Manavalan Yesu Varapogirar – மணவாளன் இயேசு வரப்போகிறார்

மணவாழ்வு புவி வாழ்வினில் வாழ்வு மங்கள வாழ்வு

மணவாழ்வு புவி வாழ்வினில் வாழ்வு

மங்கள கீதங்கள் பாடிடுவோம்

மங்களம் ஜெயமங்களம் மகத்துவற்குமங்களம் ஜெயமங்களம்எங்கும் ஒன்றாகவே இருந்திக பரங்கலும்பங்கம் இலாமலே படைத்த பிதாவுக்கும்நல்ல கதியை மாந்தர் நலமதுடன் அடையத்தொல் உலகை ரட்சிக்கும் சுதன் ஏசுநாதர்க்கும்சுத்தரித்து நரர் சுக உலகம் அடையப்பக்தர்களாக்கும் பரிசுத்த ஆவிக்கும்இம்முறை முத்தொழில் இயற்றி உலகனைத்தும்செம்மையுடன் நடத்தும் திருயேக தேவனுக்கு

Mangalam Mangalam – മംഗളം മംഗളം മംഗളമേ

மங்களம் சதா ஜெய மங்களம் வேதா

மங்களம் செழிக்க கிருபை அருளும் மங்கள நாதனே

மங்களம் செழிக்க கிருபை அருளும் மங்கள நாதனே

மங்களம் செழிக்க கிருபை

Mangalam Sezhikka – மங்களம் செழிக்க கிருபை

மனிதனின் ஆலோசனை வீணானது

மனித அன்பு மாறிப்போகும்

மனிதா ஓ மனிதா

மனிதன் கதவை அடைப்பான்

மனிதனை அலட்சியம் செய்யாதே

மனிதனே நீ மண்ணாக இருக்கின்றாய்

மனிதனின் ஆலோசனை வீணானது

மங்களம் மங்களம் மங்களமே

மங்களம் செழிக்க

மன்னன் இயேசு வருகின்றார் நீ மகிழ்ந்து பாடிடு

மன்னன் இயேசு வருகின்றார் நீ மகிழ்ந்து பாடிடு

மன்னவா மீட்க வந்த ஜோதியே

மன்னவா மீட்க வந்த ஜோதியே

மன்னிப்பு அருளும் மாபெரும் அரசே

மண்ணோரை மீட்டிடவே பாரில்

மண்ணோரை மீட்டிடவே பாரில்

மண்ணோரை மீட்டிடவே பாரில்

விண்ணில் தோன்றும் தாரகை எல்லாம் தேவதையாகும்

மன்னுருவானவர் ஆதி

மன்னுயிர்க்காகத் தன்னுயிர் விடுக்க

மன்னுயிர்க்காகத் தன்னுயிர் விடுக்க

மந்தை ஆயர் மனம் மகிழவே

மந்தை ஆயர் மனம் மகிழவே

மந்தையில் சேரா ஆடுகளே

மந்தையில் சேரா ஆடுகளே

மந்தையில் சேரா ஆடுகளே

மந்தையில் சேரா ஆடுகளே

மந்தையில் சேரா ஆடுகளே

மனுவாயினார் மஹத்வ ராஜன்

மறக்கப்படுவதில்லை நான்

மறக்கப்படுவதில்லை நீ

மறக்கப்படுவதில்லை நீ

மரணம் துதியாது பாதாளம் துதியாது

மரணம் துதியாது பாதாளம் துதியாது

மரணம் வருது

மரணம் வருது

மரணமே உன் கூர் எங்கே ?

மரணமே உன் கூர் எங்கே

மரணமே உன் கூர் எங்கே ?

Maranatha

மாரநாதா இயேசு நாதா

மாரநாதாஇயேசு நாதா

மரணத்தை ஜெயித்தவர்

மறந்திடாதே நீ மன்னவன் இயேசுவின்

மறந்திடாதே நீ மன்னவன் இயேசுவின்

இயேசுவை எங்கும் கூறுவோம்

மறவாமல் நினைத்தீரையா

மறவாமல் நினைத்தீரையா

மறவார் இயேசு மறவார்

மறவார் இயேசு மறவார் உன்னை

மறவார் இயேசு மறவார்

மாறிடா எம்மா நேசரே ஆ

மாறிடா எம்மா நேசரே ஆ

மாறிடா எம் மாநேசரேஆ

மாறிடும் எல்லாம் மாறிடும்

மரித்த இயேசு உயிர்த்து விட்டார் அல்லேலூயா

மரித்த இயேசு உயிர்த்து விட்டார் அல்லேலூயா

மரித்த இயேசு உயிர்த்து விட்டார் அல்லேலூயா

மரித்த இயேசு உயிர்த்து விட்டார் அல்லேலூயா

மரித்தோர் எவரும் உயிர்த்தெழுவார்

மரித்தோர் எவரும் உயிர்த்தெழுவார்

மரித்த இயேசு உயிர்த்து விட்டார் அல்லேலூயா

மரித்த இயேசு உயிர்த்துவிட்டார் அல்லேலூயா

மரித்தோர் எவரும் உயிர்த்தெழுவார்

மாறும் இவ் உலகினிலே மாறாத உம் கிருபை

மாறும் இவ் உலகினிலே மாறாத உம் கிருபை

மறுரூபம் மலைமதிலே

மாசற்ற தேவாட்டுக்குட்டி மனுவேல் மேசியாவே

மாட்சிமை உள்ளவரே எல்லா

மாட்சிமை நிறைந்தவரே எல்லா துதிக்கும் பாத்திரரே

மாதா உன் கோவிலில் மணிதீபம் ஏற்றினேன்

மாதாவே சரணம் உந்தன் பாதாரம் புவிக்காதாரம்

மாதாவே சரணம் உந்தன் பாதாரம் புவிக்காதாரம்

மாதாவே ! துணை நீரே உம்மை

மதுமலர் நிறைகொடி கையிலேந்தும்

மாற்றும் என்னை உந்தன் சாயலாய்

Matti Nundi Vachina – మట్టి నుండి వచ్చిన ఈ శరీరము

மாற்றிடும் உம் சாயலாய் என்னை

மாற்றிடும் உம் சாயலாய் என்னை

மாயையான இந்த உலகினிலே

மாயையான இந்த உலகினிலே

மழையான நேரத்தில் மனம் சோர்ந்த வேளையில்

Meet me the Lord

மீட்பர் இயேசு குருசில் தொங்கினாரே

மீட்பர் இயேசு குருசில் தொங்கினாரே

மீட்பர் யேசுவே வல்லவராம்

தேவ ஜனமே விரைந்திடு

மேக மீதினில் வேகமுடன்

மேகம் போன்ற சாட்சிகளே எம்மை முன் சென்ற சுத்தர்களே

மேகமே மகிமையின் மேகமே

மேகமே மகிமையின் மேகமே

மேகங்கள் நடுவே வழி பிறக்கும்

மேகங்களில் ஆரவாரத்தோடு

மேகங்களில் ஆரவாரத்தோடு

மேகங்களுடனே வருகிறார்

மேகங்களுடனே வருகிறார்

மேகமே மகிமையின் மேகமே

மேகங்கள் நடுவே வழிபிறக்கும்

மேகங்கள் நடுவே வழிபிறக்கும்

மெய் பக்தரே நீர் விழித்தெழும்பும்

மெய் பக்தரே நீர் விழித்தெழும்பும்

மெய் பக்தரே நீர் விழித்தெழும்பும்

மெய் ஜோதியாம் நல் மீட்பரே

மெய்யான திராட்சைசெடி

மேசியா இயேசு ராஜா அவர்

மேசியா தான் பொறந்தாச்சு

மேசியா தான் பொறந்தாச்சு

மேசியாவே மேசியாவே

மேசியா ஏசு நாயனார் எமை

மேசியா இயேசு ராஜா

மெய் ஜோதியாம் நல் மீட்பரே

மெய் ஜோதியாம் நல் மீட்பரே

பூலோக மீட்பர் பிறந்தார்

மெய் பக்தரே நீர் விழித்தெழும்பும்

Mighty Is Our God

Modubarina Naa Mihima – మొడుబారిన నా మహిమ జీవితం

மூலைக் கல் கிறிஸ்துவே

மூலைக் கல் கிறிஸ்துவே

மோட்ச யாத்திரை செல்கிறோம்

மோட்ச யாத்திரை செல்கின்றோம் மேலோகவாசிகள் இம்

மோட்ச யாத்திரை செல்கின்றோம் மேலோகவாசிகள் இம்

Move on brothers Move on Sisters

முடிவில்லா நித்திய ஜீவனை

முடியாதென்று மனம் தளராதே

முடியாது முடியாது

முடியாது முடியாது

Mudiyathu-Mudiyathu-ummai

முகமலர்ந்து கொடுப்பவரை கர்த்தர் நேசிக்கிறார்

முகமலர்ந்து கொடுப்பவரை கர்த்தர் நேசிக்கிறார்

முகமலர்ந்து கொடுப்பவரை கர்த்தர் நேசிக்கிறார்

முகமலர்ந்து கொடுப்பவரை கர்த்தர் நேசிக்கிறார்

மிகுந்த ஆனந்தம் சங்

முகமலர்ந்து கொடுப்பவரை கர்த்தர் நேசிக்கிறார்

முழங்கால் நின்று நான் உம்மை ஆராதிப்பேன்

முழங்காலில் நின்று ஜெபிக்க ஆசை

முழங்காலில் நின்று ஜெபிக்க ஆசை

முள்முடி நோகுதோ தேவனே

முள்முடி நோகுதோ தேவனே

முள்ளுகளுக்குள் ரோஜா மலர் நீரே

முள்ளுள்ள புதர்களின் மத்தியில்

முள்முடி பாரமோ தேவனே

முள்முடி பாரமோ தேவனே

முள்முடி சூடிய ஆண்டவர்

முள்முடி சூடிய ஆண்டவர்

முழு இதயத்தோடு உம்மை துதிப்பேன் உன்னதமானவரே

Muluval

முன் செல்லும் ஜெய கிறிஸ்த்து

முன்னோர்கள் உம் மீது நம்பிக்கை வைத்தார்கள்

முதலாவது! எதிலும் முதலாவது!

முதலாவது தேவ ராஜ்யத்தையும்

முத்திரை முத்திரை ஏழு முத்திரை

முத்திரை முத்திரை ஏழு முத்திரை

முடியாது முடியாது

மூலைக் கல் கிறிஸ்துவே

முழங்கால் நின்று நான் உம்மை ஆராதிப்பேன்

முழங்கால் யாவும் முடங்கும்

முழு இதயத்தோடு உம்மை துதிப்பேன்

முழு இதயத்தோடு உம்மை துதிப்பேன் உன்னதமானவரே

Muzhuval

My Lord Knows the way