ராஜ ராஜ தேவ ராஜன் யேசு மகாராஜன்|

ராஜ ராஜன் பிறந்தாரே

ராஜா நீர் செய்த நன்மைகள்

ராஜா உம் பிரசன்னம் போதுமையா

ராஜா உம் பிரசன்னம் போதுமையா

ராஜாதி ராஜாதி ராஜா

ராஜாதி ராஜாதி ராஜன்

ராஜாதி ராஜாவைக் கொண்டாடுவோம்

இராஜாதி இராஜன் தேவாதி தேவன்

ராஜாதி ராஜனாம்

ராஜன் பாலன் பிறந்தனரே

ராஜன் பாலன் பிறந்தனரே

ராஜன் பாலன் பிறந்தனரே

ராஜன் தாவீதின் ஊரினிலே

ராஜன் தாவீதின் ஊரினிலே

ராஜன் தாவீதூரிலுள்ள

ராஜன் தாவீதூரிலுள்ள

இராஜாதி இராஜன் இயேசு வருவார்

ராஜாதி ராஜாவைக் கொண்டாடுவோம்

ராஜாதி ராஜாவைக் கொண்டாடுவோம்

ராக்காலம் பெத்லேம் மேய்ப்பர்கள்

ராக்காலம் பெத்லேம் மேய்ப்பர்கள்

ராக்காலம் பெத்லேம் மேய்ப்பர்கள்

ராக்காலம் பெத்லெம் மேய்ப்பர்கள்

ராக்காலம் பெத்லெம் மேய்ப்பர்கள்

இராப்பகலும் ஆள்வோராம்

ராச ராச பிதா மைந்த தேசுலாவுசதா நந்த

ராச ராச பிதா மைந்த தேசுலாவுசதா நந்த

ராசாதி ராசன் யேசு யேசு மகா ராசன்! அவர்

ராசாதி ராசன் யேசு யேசு மகா ராசன்! அவர்

ராவின் குளிரிலே

ராயர் மூவர் கீழ்தேசம்

ராயர் மூவர் கீழ்தேசம்

ரகசியமாய் ஒரு வருகை

Ragasiyamaai – ரகசியமாய் ஒரு

ராஜா நீர் செய்த நன்மைகள்

ராஜா நீர் செய்த நன்மைகள் என் திராணிக்கும்

ராஜா நீர் செய்த நன்மைகள்

ராஜா நீர் செய்த நன்மைகள்

ராஜா பொறந்தாச்சு விடிவு காலம் வந்தாச்சு

ராஜ ராஜனே தேவ தேவனே

இராஜா உம் மாளிகையில்

இராஜா உம் மாளிகையில்

இராஜா உம் மாளிகையில்

இராஜா உம் மாளிகையில்

இராஜா உம் மாளிகையில்

ராஜா உம் பிரசன்னம் போதுமையா

ராஜா உம் பிரச்னனம்

ராஜா உம் பிரச்னனம் போதுமையா

ராஜா உம் பிரசன்னம் போதுமையா

ராஜா உம் பிரச்னனம் போதுமையா

இராஜா உம்மைப் பார்க்கணும்

இராஜா உம் மாளிகையில்

இராஜாதி இராஜாவாம் கர்த்தாதி கர்த்தராம்

ராஜன் பாலன் பிறந்தனரே

ராஜன் பாலன் பிறந்தனரே

ராஜன் தாவீதூரிலுள்ள

ராஜன் தாவீதின் ஊரினிலே

ராஜன் தாவீதூரிலுள்ள

ராஜன் தாவீதூரிலுள்ள

இராஜன் இயேசு ஜெனித்தாரே

இராஜரீக கெம்பீரத்தொனியோடு

ராஜாதி ராஜாவைக் கொண்டாடுவோம்

ராஜாதி ராஜாவைக் கொண்டாடுவோம்

ராஜாதி ராஜன் இவர் தான்

இராஜாதிராஜன் யேசுஇயேசு மகா ராஜன்

இராஜாதி இராஜன் இயேசு வருவார்

ராஜாதி ராஜாதி ராஜன்

ராஜாதி ராஜாவாக அரசாளும் தெய்வமே

ராஜாதி ராஜாவாக அரசாளும் தெய்வமே

ராஜாதி ராஜாவே

ராஜாவாக பிறந்த இயேசு

இராஜாவாகிய என் தேவனே சங்:

ராஜாவுக்கு தங்க மனசு

ராக்காலம் பெத்லேம் மேய்ப்பர்கள்

ராக்காலம் பெத்லேம் மேய்ப்பர்கள்

ராக்காலம் பெத்லேம்

ராச ராச பிதா மைந்த தேசு லாவுசதா நந்த

ராச ராச பிதா மைந்த தேகலாவுசதா நந்த

ராச ராச பிதா மைந்த தேகலாவுசதா நந்த

ரட்சா பெருமானே பாரும்

இரட்சா பெருமானே பாரும்

இரட்சகர் பிறந்தாரே

இரட்சகா உம்மை நான் பின் செல்லுவேனே

இரட்சகரொருவரின் அன்பு

ரட்சகர் பிறந்தாரே

இரட்சகர் இயேசு

ரட்சகரான இயேசுவே

இரட்சகரை நேசிப்போரே

இரட்சணிய சேனை வீரரே நாம்

இரட்சண்யம் மகிமை

இரட்சண்யம் மகிமை

Ratchaா Perumaanae, Paarum

இரட்சிப்பின் ஆனந்த சந்தோஷங்காண ஓடிவா

இரட்சிப்பைக் கொண்டு

இரட்சித்தார் பாவியான என்னை

இரத்தக் கோட்டைக்குள்ளே

நான் நுழைந்து விட்டேன்

நான் நுழைந்துவிட்டேன்

இரத்தம் காயம் குத்தும்

இரத்தம் காயம் குத்தும் நிறைந்து நிந்தைக்கே

இரத்தம் வல்லதே

இரத்தமே

இரத்தமே சிந்தப்பட்ட இரத்தமே

ரத்தமே சிந்தப்பட்ட ரத்தமே

இரத்தத்தால் ஜெயம்

இரத்தத்தினாலே கழுவப்பட்டேன்

இரத்தத்தினாலே கழுவப்பட்டேன்

இரத்தத்தினாலே கழுவப்பட்டேன்

இரத்தம் நிறைந்த ஊற்றுண்டு

இரத்தஞ் சிந்தி நம்மை அவர்

இரட்டிப்பான நன்மைகளை தந்திடுவார்

ராயர் மூவர்

Read your Bible

வரவேற்புப் பாடல்

Rehoboth – Neer Nallavar

ரெகொபோத் என் வாக்குத்தத்தமே

Rejoice evermore for this is the will of God

இரத்தம் ஜெயம் இரத்தம் ஜெயம்

இரத்தம் சிந்தினீர் இரத்தம் சிந்தினீர்

இரத்தம் சிந்தினீர் இரத்தம் சிந்தினீர்

அழைக்கிறார் இயேசு அவரிடம் பேசு

ரோஜாப்பூ வாச மலர்கள் நாம் இப்போ

ரோஜாப்பூ வாசமலர்கள் நாம் இப்போ

ரோஜா பூக்களை அள்ளி தூவுங்கள்

ரோஜாப்பூவே ரோஜாப்பூவே

ரோஜாப்பூ வாச மலர்கள் நாம்

ரோஜாப்பூ வாசமலர்கள் நாம் இப்போ

ரோஜாப்பூ வாசமலர்கள் நாம் இப்போ

Roll, roll your burden away

Rolled away, rolled away, rolled away

இயேசுவே நீர் நல்லவர்