சாலேமின் ராசா சங்கையின் ராசா ஸ்வாமி வாருமேன் இந்தத்

சாலேமின் ராசா சங்கையின் ராசா ஸ்வாமி வாருமேன் இந்தத்

சாலேம் ராஜா சாரோன் ராஜா பள்ளத்தாக்கின் லீலி நீர்

சாலேம் ராஜா சாரோன் ராஜா பள்ளத்தாக்கின் லீலி நீர்

சாலேமின் ராசா சங்கையின் ராசா ஸ்வாமி வாருமேன் இந்தத்

சாலேமின் ராசா சங்கையின் ராசா

சாம்பலுக்கு சிங்காரத்தைத் தந்தார்

சாந்த இயேசு ஸ்வாமீ

சாந்த இயேசு ஸ்வாமீ

சாந்த இயேசு ஸ்வாமீ

சாரோனின் ரோஜா இவர்

சாரோனின் ரோஜா பள்ளத்தாக்கின் லீலி

சாரோனின் ரோஜாவே

சாரோனின் ரோஜாவே

சாட்சிகள் இயேசுவின் சாட்சிகள்

சபையின் அஸ்திபாரம்

சபையின் அஸ்திபாரம்

சபையோரே எல்லோரும் கர்த்தரைத் துதியுங்கள்

சபையோரே எல்லோரும் கர்த்தரைத் துதியுங்கள்

சேனைகளாய் எழும்பிடுவோம்

சேனைகளாய் எழும்புவோம்

எக்காலத்தும் நம்பிடுவோம்

தேவன் நம்மோடு இருக்கின்றார்

இயேசு நம்மை நடத்திடுவார்

சேற்றிலிருந்து தூக்கினார்

சகல ஜனங்களே கைகொட்டி தேவனை

சகலவித பாவங்களை

சகோதரர்க ளொருமித்துச்

சகாயத்தாயின் சித்திரம் நோக்கு

சகல ஜனங்களே கைகொட்டி தேவனை

சகோதரர்க ளொருமித்துச்

சாலேம் ராஜா சாரோன் ராஜா பள்ளத்தாக்கின் லீலி நீர்

சாலேமின் ராசா சங்கையின் ராசா

சாலேமின் ராசா சங்கையின் ராசா ஸ்வாமி வாருமேன்

Salemin Raja – சாலேமின் ராசா

சமாதானம் நல்கும் நாமம் இயேசு நாமமே

சமாதானம் ஓதும் ஏசுகிறிஸ்து

சமாதானம் நல்கும் நாமம் இயேசு நாமமே

சமாதானம் ஓதும் ஏசுகிறிஸ்து

சமாதானம் ஓதும் ஏசுகிறிஸ்து

Samathanam Othum Yesu – சமாதானம் ஓதும் இயேசு கிறிஸ்து

சமாதானம் வேண்டுமா ஜெபம் செய்வோம்

சமாதானம் வேண்டுமா ஜெபம் செய்வோம்

சமாதானம் வேண்டுமா ஜெபம் செய்வோம்

சமயமிது நல்ல சமயம் உமதாவி

Samulevvaru Deva – సములెవ్వరు దేవా

சங்கரிப்பேன் சங்கரிப்பேன்

சங்கீதம் பாடிடும் எந்தன் உள்ளம்

சந்தியும் சந்தியும் இந்தியாவை

சந்தோஷம் பொங்குதே சந்தோஷம் பொங்குதே

சந்தோஷ கீதம் என்னில் பொங்குதே

சந்தோஷம் பொங்குதே

சந்தோஷம் பொங்குதே

சந்தோஷம் பொங்குதே

சந்தோஷம் பொங்குதே

சந்தோஷம் சந்தோஷம் சந்தோஷமே

சந்தோஷம் சந்தோஷம் சந்தோஷமே

சந்தோஷம் சந்தோஷம் சந்தோஷமே

சந்தோஷமாயிருங்க எப்பொழுதும்

எப்பொழுதும் சந்தோஷமாயிருங்க

சந்தோஷமாயிருங்க எப்பொழுதும் சந்தோஷமாயிருங்க

சந்தோஷமாயிருங்க எப்பொழுதும்

சந்தோஷ கீதம் என்னில் பொங்குதே

சந்தோஷ விண்ணொளியே

சந்தோஷ விண்ணொளியே

சந்தோஷம் பொங்குதே

சந்தோஷம் வேணுமா சமாதானம் வேணுமா

Santhoshamaayirunga

Santhosinchuma – సంతోషించుమా

சந்தோஷ விண்ணொளியே

சபையாரே எல்லோரும் கர்த்தரைத் துதியுங்கள்

சபையின் அஸ்திபாரம்

சபையின் அஸ்திபாரம்

சபையோரே எல்லாரும் கர்த்தரைத் துதியுங்கள்

சப்தமாய் பாடி சத்துருவை சங்கிலியால் கட்டுவோம்

சரணாலயம் சரணாலயம்

சரணம் ஐயா தேவனே

சரணம் நம்பினேன் யேசு நாதா இது

சரணம் நம்பினேன் இயேசு நாதா

சரணம் சரணம் சரணம் எனக்குன்

சரித்திரம் படைக்க வாருங்கள்

சாரோனின் ராஜா இவர்

சாரோனின் ராஜா இவர்

சாரோனின் ரோஜா

சாரோனின் ரோஜா பள்ளத்தாக்கின் லீலி

சாரோனின் ரோஜாவே

சாரோனின் ரோஜாவே

சாரோனின் ரோஜாவே சாலேமின் ராஜாவே

சாரோனின் ரோஜாவே

சருவ லோகாதிபா நமஸ்காரம்!

சருவ லோகாதிபா நமஸ்காரம்

சருவ லோகாதிபா நமஸ்காரம்

சருவ லோகாதிபா நமஸ்காரம்!

சருவ லோகாதிபா நமஸ்காரம்!

சருவ வலிமை கிருபைகள் மிகுந்த சருவேசா

சர்வ அங்க தகனபலி

சருவ லோகாதிபா நமஸ்காரம்!

சர்வ சிருஷ்டிக்கும் எஜமானும் நீரே

சர்வ சிருஷ்டிக்கும் எஜமானும் நீரே

சர்வ சிருஷ்டிக்கும் எஜமானன் நீரே

Sarva Srettikum Ejamaan

சர்வ சிருஷ்டிக்கும் எஜமானன் நீரே

சர்வ சிருஷ்டிக்கும் எஜமானன் நீரே

சர்வ சிருஷ்டிக்கும் எஜமானன் நீரே

சர்வ சிருஷ்டிக்கும் எஜமானன் நீரே

சர்வ சிருஷ்டிக்கும் எஜமானார் நீரே

சர்வ சிருஷ்டிக்கும் எஜமானன் நீரே

சர்வ சிருஷ்டிக்கும் எஜமானும் நீரே

Sarva Valla Devan – சர்வ வல்ல தேவன் பிறந்திட்டார்

சர்வ வல்லவர் என் சொந்தமானார் எஜமானன்

சர்வ வல்லவர் என் சொந்தமானார்

சர்வ வல்லவர் என் சொந்தமானார்

சர்வ வல்லவர் என் சொந்தமானார்

சர்வ வல்லவர் என் சொந்தமானர் எஜமானன்

சாட்சிகள் இயேசுவின் சாட்சிகள்

சத்தாய் நிஷ்களமாய் ஒருசாமியமும் இலதாய்

சத்தாய் நிஷ்களமாயொரு சாமிய மும்மில தாய்ச்

சத்தாய் நிஷ்களமாயொரு சாமிய மும்மில தாய்ச்

சத்தம் கேட்டு சித்தம் செய்ய அழைக்கிறாரே இயேசு

சாத்தானுக்கு சவால் விடும் சந்ததி நாங்க

சாத்தானுக்கு சவால் விடும் சந்ததி நாங்க

சாதிக்கலாம் நீ வா நண்பனே

சத்திய வேதம் பக்தரின் கீதம்

சத்திய வேதத்தைத் தினம் தியானி

சத்திய வேதத்தைத் தினம் தியானி

சத்திய வேதம் பக்தரின் கீதம்

சத்தியமுள்ளவரை நான் ஆராதிப்பேன்

Sathiyamullavarai – சத்தியமுள்ளவரை நான்

உன்னை அல்லால் எனக்கு யார் துணை

சத்தாய் நிஷ்களமாயொரு சாமிய மும்மில தாய்ச்

சத்தாய் நிஷ்களமாயொரு சாமிய மும்மில தாய்ச்

இயேசு அழைக்கிறார்

சத்தம் கேட்டு சித்தம் செய்ய அழைக்கிறாரே இயேசு

Saththiya

சத்திய தேவனின் பூரண வாழ்வை

பூரணவாழ்வு தாரும்

சத்திய வேதம் பக்தரின் கீதம்

சத்திய வேதத்தை தினம் தியானி

சத்திய வேதத்தை தினம் தியானி

சத்திய வேதத்தைத் தினம் தியானி

வேதம் என் மனமகிழ்ச்சி

Sathuru Vizhundhaanae

சத்துரு விழுந்தானே

சத்துரு விழுந்தானே

சத்துருவின் கோட்டையை தகர்த்தெரிய

சத்துருவின் கோட்டையை தகர்த்தெரிய

செடியே திராட்சைச் செடியே

சீர் அடைதருணம் இதறி மனமே

சீர் ஏசு நாதனுக்கு ஜெயமங்களம் ஆதி

இயேசுவுக்கு ஜெயமங்களம்

சீர்திரியேக வஸ்தே நமோ நமோ நின்

சீர் ஏசு நாதனுக்கு ஜெயமங்களம் ஆதி

சீர் இயேசு நாமம் அதிசய நாமம்

சீர் இயேசு நாதனுக்கு ஜெயமங்களம் ஆதி

சீர் இயேசு நாதனுக்கு ஜெயமங்களம் ஆதி

சீரேசு பாலன் ஜெயமனு வேலன்

சீரேசு பாலன் ஜெயமனு வேலன்

சீர்மிகு வான்புவி தேவா தோத்ரம்

சீர்மிகு வான்புவி தேவா தோத்ரம்

சீர்மிகு வான்புவி தேவா தோத்ரம்

சீர்மிகு வான்புவி தேவா தோத்ரம்

சீர்மிகு வான்புவி தேவா தோத்ரம்

சீர்திரியேக வஸ்தே நமோ நமோ நின்

சீர்திரியேக வஸ்தே நமோ நமோ நின்

சேற்றிலிருந்து தூக்கி எடுத்தார்

சேற்றிலிருந்து தூக்கி எடுத்தார்

செல்லுவோம் நாம் ஒன்றாக

செல்வம் ஞானம் இது எல்லாமே நீர் தந்தது

செல்வம் ஞானம் இது எல்லாமே நீர் தந்தது

செல்வோம் வாரீர் இயேசு பேரில்

செம்மறியின் விருந்துக்கு அழைக்கப்பெற்றோர் பேறுபெற்றோர்

சேனைகளாய் எழும்பிடுவோம்

சேனைகளின் தேவன் நம்மோடு இருக்கின்றார்

சேனைகளின் தேவன் நம்மோடு இருக்கின்றார்

சேனைகளின் தேவனாகிய கர்த்தரின் நாமத்தில் நான் வருகிறேன்

Senaigalin Karthar Endrum – சேனைகளின் கர்த்தர் என்றும்

சேனைகளின் கர்த்தர் நம்மோடிருக்கிறார்

சேனைகளின் கர்த்தரே நின்

சேனைகளின் பரன் யெகோவா

சேனைகளாய் எழும்பிடுவோம்

சேரக்கூடாத ஒளிதனில் வாசம் செய்யும்

சேனைகளின் கர்த்தர் நம்மோடிருக்கிறார்

உயரமும் உன்னதமுமான

சேனைகளின் தேவன் நம்மோடு இருக்கின்றார்

சேனையதிபன் நம் கர்த்தருக்கே

சேனையதிபன் நம் கர்த்தருக்கே

சேனைகளின் கர்த்தர் நல்லவரே

சேர் ஐயா எளியேன் செய் பவவினை

சேர் ஐயா எளியேன் செய் பவவினை

சேராபீன் தூதர்கள் போற்றிடும் பரிசுத்தர்

சேராபீன் தூதர்கள் போற்றிடும் பரிசுத்தர்

சேற்றிலிருந்து தூக்கினார்

சேற்றிலிருந்து தூக்கினார்

சேற்றிலிருந்து தூக்கினார்

சேற்றிலிருந்து தூக்கினார்

சேற்றிலிருந்து தூக்கினார்

சேற்றிலிருந்து தூக்கி எடுத்தார்

ஷம்மா நீங்கதானே கூடவே இருப்பவர்

ஷம்மா நீங்கதானே கூடவே இருப்பவர்

Siggu Pada Nivva Lede (telugu Song)

சிலர் இரதங்களைக் குறித்து மேன்மை பாராட்டுவார்கள்

Silent Night

Siluva Yande Needu Prema – సిలువ యెందే నీదు ప్రేమ

சிலுவை ஏன் அவர்க்கு

சிலுவை நாதர் இயேசுவின்

சிலுவை நாதர் இயேசுவின்

சிலுவை நாதர் இயேசுவின்

சிலுவை நாதர் இயேசுவின்

என்னை பார்க்கும் இயேசு

சிலுவை நாதர் இயேசுவின்

சிலுவை நிழலில் அனுதினம் அடியான்

சிலுவை நிழலில் அனுதினம் அடியான்

சிலுவை சுமந்தோராய் சீஷனாகுவோம்

சிலுவை சுமந்த உருவம் சிந்தின இரத்தம் புரண்டோடியே

சிலுவை சுமந்த என் இயேசு

சிலுவை சுமந்த உருவம்

சிலுவை சுமந்த உருவம்

Siluvai Sumantha Uruvam – சிலுவை சுமந்த உருவம்

நீ தேடும் நிம்மதி இயேசுவில் உண்டு

இயேசுவைப் பின்பற்றுவேன்

சிலுவை சுமந்தோனாக

சிலுவை திரு சிலுவை

சிலுவை திரு சிலுவை

சிலுவை திரு சிலுவை

இயேசுவைப் பற்றிக்கொள்வோம்

சிலுவை ஏன் அவர்க்கு

சிலுவையே நல்மரமே

சிலுவையே நல்மரமே

சிலுவையைப் பற்றி நின்று

சிலுவையை சுமந்தும்மை பின் செல்லவே

சிலுவையை சுமந்தும்மை பின் செல்லவே

சிலுவையைப் பற்றி நின்று

சிலுவையைப் பற்றி நின்று

நான் உம்மைப் பற்றி இரட்சகா!

சிலுவையில் அறையுண்ட இயேசையா

சிலுவையில் அறையுண்ட மேசியா

சிலுவையில் அறையுண்ட இயேசையா

சிலுவையில் அறையுண்ட இயேசையா

சிலுவையில் அறையுண்ட மேசியா

சிலுவையில் மாண்ட இயேசுவே என்றும் உன் தஞ்சம்

சிலுவையில் நின்று பாய்ந்தோடும்

சிலுவையில் நிழலில் அனுதினம் அடியான்

சிலுவையில் தொங்கும் இயேசுவைப்பார்

சிலுவையின் நிழலில் அனுதினம் அடியான்

சிலுவையில் நிழலில் அனுதினம் அடியான்

சிலுவையில் நிழலில் அனுதினம் அடியான்

சிலுவையினடியில் சிந்தின இரத்தத்தில்

Siluvaiyinadiyil Sindhina – சிலுவையினடியில் சிந்தின

சிலுவையோ அன்பின் சிகரம்

சிலுவையோ அன்பின் சிகரம்

சிலுவையோ அன்பின் சிகரம்

சிலுவையில் தொங்கும் இயேசுவைப் பார்

சிலுவையில் தொங்கும் இயேசுவைப்பார்

சிலுவையில் தொங்கும் இயேசுவைப் பார்

சிங்க கெபியில் நான் விழுந்தேன்

சிங்க கெபியில் நான் விழுந்தேன்

சிங்கக் குட்டிகள் பட்டினி கிடக்கும்

சிங்கக்குட்டிகள் பட்டினி கிடக்கும்

சிங்கக்குட்டிகள் பட்டினி கிடக்கும்

சிங்கார மாளிகையில்

சிங்கார மாளிகையில் ஜெயகீதங்கள் பாடிடுவோம்

சிங்கார மாளிகையில்

சிங்கக்குட்டிகள் பட்டினிகிடக்கும்

சிங்கக்குட்டிகள் பட்டினி கிடக்கும்

சிங்கக்குட்டிகள் பட்டினி கிடக்கும்

சிங்கார மாளிகையில் ஜெயகீதங்கள் பாடிடுவோம்

சிங்கார மாளிகையில்

சிங்கார மாளிகையில் ஜெயகீதங்கள் பாடிடுவோம்

சிங்காசனம் வீற்றீர்க்கும் தூயாதி தூயாரே

Singasanam Vittirangi

Singasanathai Thedi

சிங்காசனத்தில் வீற்றிருக்கும்

சிங்காசனத்தில் வீற்றிருக்கும்

சிங்காசனத்தில் வீற்றிருக்கும்

சிங்கக் குட்டிகள் பட்டினி கிடக்கும்

சிங்கக்குட்டிகள் பட்டினி கிடக்கும்

சின்ன மனுஷனுக்குள்ள

சின்ன சின்ன ஜீவ வண்டி

சின்னஞ் சிறிய படகு ஒன்று

சின்னஞ்சிறு குழந்தையாய்ப் பிறந்தார்! இயேசு பிறந்தார்!

சின்னஞ்சிறு சுதனே என்னரும் தவமே

சின்னஞ் சிட்டுக் குருவியே உன்னை

சின்னஞ்சிறு குழந்தையாய்ப் பிறந்தார்! இயேசு பிறந்தார்!

சின்னஞ்சிறு சுதனே என்னரும் தவமே

சின்னஞ்சிறு சுதனே என்னரும் தவமே

மோட்சம் நாடுவோம்!

சிந்தை செய்யும் எனில் நிரம்புவீர் தேவாவி உமைச்

சிந்தனைப் படாதே நெஞ்சமே

சிந்திக்க வாரீர் செயல் வீரரே சிந்திய இரத்தம் கூப்பிடுதே

சிந்திக்க வாரீர் செயல் வீரரே சிந்திய இரத்தம் கூப்பிடுதே

சிறகொடித்த பறவைப்போல

சீயோனிலே என் திட அஸ்திபாரம் கிறிஸ்துவே

Smile, Smile Jesus loves you

சோர்ந்து போகாதே மனமே

சோர்வான ஆவியை நீக்கும்

சொல்லால் ஆகுமா இதை சொன்னால் புரியுமா

சொல்லால் ஆகுமா இதை சொன்னால் புரியுமா

சொல்லரும் மெய்ஞ்ஞானரே மேன்மைப்ரபுவே

சொல்லரும் மெய்ஞ்ஞானரே மேன்மைப்ரபுவே

சொல்லரும் மெய்ஞ்ஞானரே மேன்மைப்ரபுவே

Song 4

Song 5

Song 6

Song On through sunny drops

songs

Songs

Songs 2

Songs 3

சொன்னபடி உயிர்த்தெழுந்தார்

சொன்னபடி உயிர்த்தெழுந்தார்

சொன்னபடி உயிர்த்தெழுந்தார்

சொன்னபடி உயிர்த்தெழுந்தார்

சொன்னபடி உயிர்த்தெழுந்தார்

சொன்னதை செய்வார்

Sonnathai Seiyumalavum

இயேசு என் நம்பிக்கை

சொந்தம் என்று சொல்லிக் கொள்ள

சொந்தம் என்று சொல்லிக் கொள்ள

சொந்தம் என்று சொல்லிக் கொள்ள

சொந்தம் என்று சொல்லிக்கொள்ள

சொந்தமாக்குவோம் சுதந்தரிப்போம்

சொந்தமென்று சொல்லிக்கொள்ள

சொந்தம் என்று சொல்லிக் கொள்ள

சோர்ந்து போகாதே மனமே

சோராதே என் மனமே

சோராதே என் மனமே

சோர்ந்து போகாதே என் நண்பனே

சோர்ந்து போகாதே என் நண்பனே

சோர்ந்து போகாதே என் நண்பனே

சோர்ந்து போகாதே மனமே

சோர்ந்து போகாதே என் நண்பனே

சோர்வான ஆவியை நீக்கும்

சோர்வான ஆவியை நீக்கும்

சோர்வான ஆவியை நீக்கும்

சோர்வான ஆவியை நீக்கும்

ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரமே

Spirit if the Living God

Stand by me

நீ ஸ்திரப்படுவாய்

ஸ்திரத்தன்மை என்றும் நமக்கு வேண்டும்

ஸ்தோத்திர பலி ஸ்தோத்திர பலி அப்பாவுக்கு

ஸ்தோத்திரம் இயேசு நாதா

தேவாதி தேவனை வணங்கிடுவேன்!

உம்மைத் துதித்திடுவேன்

ஸ்தோத்தரிப்பேன் ஸ்தோத்தரிப்பேன் இயேசு தேவனை

Sthothira Pali – ஸ்தோத்திர பலி ஸ்தோத்திர பலி

ஸ்தோத்திர பலி ஸ்தோத்திரபலி அப்பாவுக்கு

ஸ்தோத்திரம் பாடியே போற்றிடுவேன்

ஸ்தோத்திரம் பாடிப் போற்றுவேன்

ஸ்தோதிரம் செய்வேனே இரட்சகனை

ஸ்தோத்திரம் சொல்லிப்பாடி

ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம்

ஸ்தோத்திரம் துதி பாத்திரா உம்மை

ஸ்தோத்திரம் துதி பாத்திரா உம்மை

ஸ்தோத்திரம் துதி பாத்திரா உம்மை

ஸ்தோத்திரம் இயேசு தேவா

ஸ்தோத்திரம் இயேசுநாதா உமக்கென்றும்

ஸ்தோத்திரம் இயேசு நாதா

ஸ்தோத்திரம் இயேசுநாதா உமக்கென்றும்

ஸ்தோத்திரமே ஸ்தோத்திரமே

ஸ்தோத்திரமே ஸ்தோத்திரமே அப்பா அப்பா

ஸ்தோத்திரமே ஸ்தோத்திரமே அப்பா அப்பா

ஸ்தோத்திரமே ஸ்தோத்திரமே அப்பா அப்பா

ஸ்தோத்திரம் இயேசு நாதா

ஸ்தோத்திரம் இயேசு நாதா

Subhavela Sthotra Bali (telugu Song)

Sugam Belan Enakkullae

சுகம் பெலன் எனக்குள்ளே பாய்ந்து செல்லுதே

சுகம் பெலன் எனக்குள்ளே பாய்ந்து செல்லுதே

சுகம் தரவேண்டும் யேகோவா ரஃப்பா இன்று

சுகம் தரவேண்டும் யெஹோவா ராஃப்ஃபா இன்று

சுகம் உண்டு பெலன் உண்டு

சுகம் உண்டு பெலன் உண்டு ஜீவன் உண்டு உம் பாதத்தில்

சுகம் உண்டு பெலன் உண்டு ஜீவன் உண்டு உம் பாதத்தில்

சுமை சுமந்து சோர்ந்திருப்போரே

சுமந்து காக்கும் இயேசுவிடம்

சுமந்து காக்கும் இயேசுவிடம்

சுமந்து காக்கும் இயேசுவிடம்

சுமந்து காக்கும் இயேசுவிடம்

வந்தாலே கலக்கல் தானே

சுண்ணாம்பு அடிச்ச கல்லறை

சுண்ணாம்பு அடிச்ச கல்லறை

சுந்தரப் பரம தேவமைந்தன் ஏசுக் கிறிஸ்துவுக்குத்

Sunday Monday Tuesday Wednesday

சுந்தரப் பரம தேவ மைந்தன் ஏசு கிறிஸ்துவுக்குத்

சுந்தரப் பரம தேவ மைந்தன் ஏசு கிறிஸ்துவுக்குத்

னு யாரு?

அற்புதம் அதிசயம்

சூரியன் அஸ்தமித்திருண்டிடும் வேளையில்

சூரியன் மறந்து அந்தகாரம் சூழ்ந்தது

சுத்த ஆவீ என்னில் தங்கும் நானும் சுத்தன் ஆகவே

சுத்தம் பண்ணப்படாத தேசமே

சுத்தம் பண்ணப் படாத தேசமே

சுத்தம் பண்ணப் படாத தேசமே

பூமியைச் சுதந்தரிப்போம்

சுத்திகரியாயோ துர்க்குணம் நீங்க என்னைச்

சுத்த ஆவீ என்னில் தங்கும் நானும் சுத்தன் ஆகவே

சுத்த இருதயத்தை சிருஷ்டியுமே

சுத்த இருதயத்தை சிருஷ்டியுமே

சுவிசேஷம் சொல்ல வாருங்கள்!

சுய அதிகாரா சுந்தரக் குமாரா

சுய அதிகாரா சுந்தரக் குமாரா

சுய அதிகாரா சுந்தரக் குமாரா

சுய அதிகாரா சுந்தரக் குமாரா!

Sweet dimming christmas bells