தமிழ்

1 Kings 10:11 in Tamil

1 இராஜாக்கள் 10:11
ஓப்பீரிலிருந்து பொன்னைக் கொண்டுவருகிற ஈராமின் கப்பல்களும், ஓப்பீரிலிருந்து மிகுந்த வாசனைமரங்களையும் இரத்தினங்களையும் கொண்டுவந்தது.


1 இராஜாக்கள் 10:11 in English

oppeerilirunthu Ponnaik Konnduvarukira Eeraamin Kappalkalum, Oppeerilirunthu Mikuntha Vaasanaimarangalaiyum Iraththinangalaiyum Konnduvanthathu.


Read Full Chapter : 1 Kings 10