தமிழ்

1 Kings 10:5 in Tamil

1 இராஜாக்கள் 10:5
அவன் பந்தியின் போஜனபதார்த்தங்களையும், அவன் ஊழியக்காரரின் வீடுகளையும், அவன் உத்தியோகஸ்தரின் வரிசையையும், அவர்கள் வஸ்திரங்களையும், அவனுடைய பானபாத்திரக்காரரையும், அவன் கர்த்தருடைய ஆலயத்துக்குள் பிரவேசிக்கும் நடைமண்டபத்தையும் கண்டபோது அவள் ஆச்சரியத்தால் பிரமைகொண்டு,


1 இராஜாக்கள் 10:5 in English

avan Panthiyin Pojanapathaarththangalaiyum, Avan Ooliyakkaararin Veedukalaiyum, Avan Uththiyokastharin Varisaiyaiyum, Avarkal Vasthirangalaiyum, Avanutaiya Paanapaaththirakkaararaiyum, Avan Karththarutaiya Aalayaththukkul Piravaesikkum Nataimanndapaththaiyum Kanndapothu Aval Aachchariyaththaal Piramaikonndu,


Read Full Chapter : 1 Kings 10