தமிழ்

1 Kings 9:26 in Tamil

1 இராஜாக்கள் 9:26
ராஜாவாகிய சாலொமோன் ஏதோம் தேசத்தில் சிவந்த சமுத்திரக்கரையிலே ஏலோத்துக்குச் சமீபத்திலுள்ள எசியோன்கேபேரிலே கப்பல்களைச் செய்வித்தான்.


1 இராஜாக்கள் 9:26 in English

raajaavaakiya Saalomon Aethom Thaesaththil Sivantha Samuththirakkaraiyilae Aeloththukkuch Sameepaththilulla Esiyonkaepaerilae Kappalkalaich Seyviththaan.


Read Full Chapter : 1 Kings 9