தமிழ்

2 Chronicles 2:18 in Tamil

2 நாளாகமம் 2:18
இவர்களில் அவன் எழுபதினாயிரம்பேரைச் சுமைசுமக்கவும், எண்பதினாயிரம்பேரை மலையில் மரம்வெட்டவும், மூவாயிரத்து அறுநூறுபேரை ஜனத்தின்வேலையை விசாரிக்கும் தலைவராயிருக்கவும் வைத்தான்.


2 நாளாகமம் 2:18 in English

ivarkalil Avan Elupathinaayirampaeraich Sumaisumakkavum, Ennpathinaayirampaerai Malaiyil Maramvettavum, Moovaayiraththu Arunoorupaerai Janaththinvaelaiyai Visaarikkum Thalaivaraayirukkavum Vaiththaan.


Read Full Chapter : 2 Chronicles 2