தமிழ்

Ezekiel 25:1 in Tamil

எசேக்கியேல் 25:1
கர்த்தருடைய வார்த்தை எனக்குண்டாகி, அவர்:


எசேக்கியேல் 25:1 in English

karththarutaiya Vaarththai Enakkunndaaki, Avar:


Read Full Chapter : Ezekiel 25