தமிழ்

Jeremiah 39:1 in Tamil

எரேமியா 39:1
யூதாவின் ராஜாவாகிய சிதேக்கியா அரசாண்ட ஒன்பதாம் வருஷம் பத்தாம் மாதத்திலே பாபிலோன் ராஜாவாகிய நேபுகாத்நேச்சாரும் அவனுடைய எல்லா இராணுவமும் எருசலேமுக்கு விரோதமாய் வந்து, அதை முற்றிக்கைபோட்டார்கள்.


எரேமியா 39:1 in English

yoothaavin Raajaavaakiya Sithaekkiyaa Arasaannda Onpathaam Varusham Paththaam Maathaththilae Paapilon Raajaavaakiya Naepukaathnaechchaாrum Avanutaiya Ellaa Iraanuvamum Erusalaemukku Virothamaay Vanthu, Athai Muttikkaipottarkal.


Read Full Chapter : Jeremiah 39