தமிழ்

Job 4:1 in Tamil

யோபு 4:1
அப்பொழுது தேமானியனான் எலிப்பாஸ் பிரதியுத்தரமாக:


யோபு 4:1 in English

appoluthu Thaemaaniyanaan Elippaas Pirathiyuththaramaaka:


Read Full Chapter : Job 4