தமிழ்

Joshua 10:21 in Tamil

யோசுவா 10:21
ஜனங்களெல்லாரும் சுகமாய் மக்கெதாவிலிருக்கிற பாளயத்திலே, யோசுவாவினிடத்திற்குத் திரும்பிவந்தார்கள்; இஸ்ரவேல் புத்திரருக்கு விரோதமாக ஒருவனும் தன் நாவை அசைக்கவில்லை.


யோசுவா 10:21 in English

janangalellaarum Sukamaay Makkethaavilirukkira Paalayaththilae, Yosuvaavinidaththirkuth Thirumpivanthaarkal; Isravael Puththirarukku Virothamaaka Oruvanum Than Naavai Asaikkavillai.


Read Full Chapter : Joshua 10