தமிழ்

ராஜாதி இராஜா

ராஜாதி இராஜா
கர்த்தாதி கர்த்தர் மகிமை அல்லேலுயா
இயேசு சமாதான பிரபு மகிமை அல்லேலுயா

ராஜாதி இராஜா Lyrics in English

raajaathi iraajaa
karththaathi karththar makimai allaeluyaa
Yesu samaathaana pirapu makimai allaeluyaa

PowerPoint Presentation Slides for the song ராஜாதி இராஜா

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites