தமிழ்

Aadharam Nee Than Iyya En Thuraiye - ஆதாரம் நீ தான் ஐயா என்துரையே

ஆதாரம் நீ தான் ஐயா , என்துரையே,

ஆதாரம் நீ தான் ஐயா

அனுபல்லவி

சூதாம் உலகில்நான் தீதால் மயங்கையில்

சரணங்கள்

1. மாதா பிதாவெனைத் தீதாய் மதிக்கையில்

மற்றோர்க்குப் பற்றேதையா , எளியன்மேல்,

மற்றோர்க்குப் பற்றேதையா , எளியனுக்கு — ஆதாரம்

2. நாம் , நாம் துணையென நயந்துரை சொன்னவர்

நட்டாற்றில் விட்டாரையா ; தனியனை

நட்டாற்றில் விட்டாரையா ; தனியனுக்கு — ஆதாரம்

3. கற்றோர் பெருமையே , மற்றோர் அருமையே

வற்றாக் கிருபை நதியே , என்பதியே

வற்றாக் கிருபை நதியே , என்பதியே — ஆதாரம்

4. சோதனை யடர்ந்து வேதனை தொடர்ந்து

துக்கம் மிகுவேளையில் என் சுகிர்தமே,

துக்கம் மிகுவேளையில் , உன் தாசனுக்கு — ஆதாரம்

Aadharam Nee Than Iyya En Thuraiye Lyrics in English

aathaaram nee thaan aiyaa , enthuraiyae,

aathaaram nee thaan aiyaa

anupallavi

soothaam ulakilnaan theethaal mayangaiyil

saranangal

1. maathaa pithaavenaith theethaay mathikkaiyil

mattaோrkkup pattethaiyaa , eliyanmael,

mattaோrkkup pattethaiyaa , eliyanukku — aathaaram

2. naam , naam thunnaiyena nayanthurai sonnavar

nattattil vittaraiyaa ; thaniyanai

nattattil vittaraiyaa ; thaniyanukku — aathaaram

3. kattaோr perumaiyae , mattaோr arumaiyae

vattaாk kirupai nathiyae , enpathiyae

vattaாk kirupai nathiyae , enpathiyae — aathaaram

4. sothanai yadarnthu vaethanai thodarnthu

thukkam mikuvaelaiyil en sukirthamae,

thukkam mikuvaelaiyil , un thaasanukku — aathaaram

PowerPoint Presentation Slides for the song Aadharam Nee Than Iyya En Thuraiye

by clicking the fullscreen button in the Top left