தமிழ்

Aadhavan Uthikkum Mun - ஆதவன் உதிக்கும் முன் எழுவீர்

ஆதவன் உதிக்கும் முன் எழுவீர்,
நம் ஆண்டவர் தோன்றி விட்டார்,
இயேசு ஆண்டவர் தோன்றி விட்டார்!

காற்றாய் அலையாய் கடலாய் நதியாய்
வூற்றாய் உயிராய் உலகத்தின் ஒளியாய்
உத்தமர் தோன்றி விட்டார்!
நம் உத்தமர் தோன்றி விட்டார்!!

ஆதவன் உதிக்கும் முன் எழுவீர் – நம்
ஆண்டவர் தோன்றி விட்டார் – இயேசு
ஆண்டவர் தோன்றி விட்டார்
காலை ஜெபத்தினில் கடவுள் வடிவினில்
கர்த்தர் தோன்றி விட்டார் – நம்
கர்த்தர் தோன்றி விட்டார்!!!

Aadhavan Uthikkum Mun Lyrics in English

aathavan uthikkum mun eluveer,

nam aanndavar thonti vittar,

Yesu aanndavar thonti vittar!

kaattaாy alaiyaay kadalaay nathiyaay

voottaாy uyiraay ulakaththin oliyaay

uththamar thonti vittar!

nam uththamar thonti vittar!!

aathavan uthikkum mun eluveer - nam

aanndavar thonti vittar - Yesu

aanndavar thonti vittar

kaalai jepaththinil kadavul vativinil

karththar thonti vittar - nam

karththar thonti vittar!!!

PowerPoint Presentation Slides for the song Aadhavan Uthikkum Mun

by clicking the fullscreen button in the Top left