தமிழ்

Aarathanai Kuriyavare - ஆராதனைக்குரியவரே உம்மை உயர்த்தி ஆராதிப்பேன்

Aarathanai Kuriyavare
ஆராதனைக்குரியவரே உம்மை உயர்த்தி ஆராதிப்பேன் – 2
பரிசுத்தர் நீர் பரிசுத்தர் பரிசுத்தர் நீர் பரிசுத்தரே – 2

1. என்னை நேசிப்பவர் நீரல்லவோ
என்னுடைய ஆராதனை உங்களுக்குத்தான்

2. என்னை மன்னித்தவர் நீரல்லவோ
என்னுடைய ஆராதனை உங்களுக்குத்தான்

3. என்னை ஆட்கொண்டவர் நீரல்லவோ
என்னுடைய ஆராதனை உங்களுக்குத்தான்

4. என்னை உயர்த்தினவர் நீரல்லவோ
என்னுடைய ஆராதனை உங்களுக்குத்தான்

5. என்னை குணமாக்குபவர் நீரல்லவோ
என்னுடைய ஆராதனை உங்களுக்குத்தான்

Aarathanai Kuriyavare – ஆராதனைக்குரியவரே உம்மை Lyrics in English

Aarathanai Kuriyavare
aaraathanaikkuriyavarae ummai uyarththi aaraathippaen - 2
parisuththar neer parisuththar parisuththar neer parisuththarae - 2

1. ennai naesippavar neerallavo
ennutaiya aaraathanai ungalukkuththaan

2. ennai manniththavar neerallavo
ennutaiya aaraathanai ungalukkuththaan

3. ennai aatkonndavar neerallavo
ennutaiya aaraathanai ungalukkuththaan

4. ennai uyarththinavar neerallavo
ennutaiya aaraathanai ungalukkuththaan

5. ennai kunamaakkupavar neerallavo
ennutaiya aaraathanai ungalukkuththaan

PowerPoint Presentation Slides for the song Aarathanai Kuriyavare – ஆராதனைக்குரியவரே உம்மை

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites