தமிழ்

Aarathanai_seyyum_neram

ஆராதனை செய்யும் நேரம்
அப்பாவின் சந்தோஷ நேரம்

ஆராதனை ஆராதனை

கண்களின் விருப்பமே
ஆராதனை ஆராதனை
பலத்தின் முக்கியமே
ஆராதனை ஆராதனை
அலங்கார மகிழ்ச்சியே ஆராதனை
ஆத்தும வாஞ்சையே ஆராதனை

ஆதார துருகமே
ஆராதனை ஆராதனை
அடைக்கலப் பட்டணமே
ஆராதனை ஆராதனை
ஆருயிர் தோழரே ஆராதனை
அனுகூல துணையே ஆராதனை

நேசத்தின் உச்சிதமே
ஆராதனை ஆராதனை
பாசத்தின் பர்வதமே
ஆராதனை ஆராதனை
உருக்கத்தின் சிகரமே ஆராதனை
ஆசீர்வாத மழையே ஆராதனை

ஏழையின் பெலனே
ஆராதனை ஆராதனை
எளியோரின் திடனே
ஆராதனை ஆராதனை
பெருவெள்ள அணையே ஆராதனை
வெயிலுக்கு நிழலே ஆராதனை

Aarathanai_seyyum_neram Lyrics in English

aaraathanai seyyum naeram
appaavin santhosha naeram

aaraathanai aaraathanai

kannkalin viruppamae
aaraathanai aaraathanai
palaththin mukkiyamae
aaraathanai aaraathanai
alangaara makilchchiyae aaraathanai
aaththuma vaanjaiyae aaraathanai

aathaara thurukamae
aaraathanai aaraathanai
ataikkalap pattanamae
aaraathanai aaraathanai
aaruyir tholarae aaraathanai
anukoola thunnaiyae aaraathanai

naesaththin uchchithamae
aaraathanai aaraathanai
paasaththin parvathamae
aaraathanai aaraathanai
urukkaththin sikaramae aaraathanai
aaseervaatha malaiyae aaraathanai

aelaiyin pelanae
aaraathanai aaraathanai
eliyorin thidanae
aaraathanai aaraathanai
peruvella annaiyae aaraathanai
veyilukku nilalae aaraathanai

PowerPoint Presentation Slides for the song Aarathanai_seyyum_neram

by clicking the fullscreen button in the Top left