தமிழ்

Aaseervathiyum Karththarae - ஆசீர்வதியும் கர்த்தரே ஆனந்த மிகவே

1. ஆசீர்வதியும் கர்த்தரே ஆனந்த மிகவே

Aaseervathiyum Karththarae Lyrics in English

1. aaseervathiyum karththarae aanantha mikavae

PowerPoint Presentation Slides for the song Aaseervathiyum Karththarae

by clicking the fullscreen button in the Top left