தமிழ்

Aathi Thiru Vaarthai Dhivya - ஆதித் திருவார்த்தை திவ்விய அற்புதப் பாலனாகப் பிறந்தார்

ஆதித் திருவார்த்தை திவ்விய அற்புதப் பாலனாகப் பிறந்தார்
ஆதந் தன் பாவத்தின் சாபத்தை தீர்த்திட
ஆதிரையோரையீ டேற்றிட

மாசற்ற ஜோதி திரித்துவத்தோர் வஸ்து
மரியாம் கன்னியிட முதித்து
மகிமையை மறந்து தமை வெறுத்து
மனுக்குமாரன் வேஷமாய்
உன்ன தகஞ்சீர் முகஞ்சீர் வாசகர்
மின்னுச்சீர் வாசகர் மேனிநிறம் எழும்
உன்னத காதலும் பொருந்தவே சர்வ
நன்மைச் சொருபனார் ரஞ்சிதனார்
தாம் தாம் தன்னரர் வன்னரர்
தீம் தீம் தீமையகற்றிட
சங்கிர்த சங்கிர்த சங்கிர்த சந்தோ
ஷமென சோபனம்பாடவே
இங்கிர்த இங்கிர்த இங்கிர்த நமது
இருதயத்திலும் எங்கும் நிறைந்திட – ஆதி

1. ஆதாம் சாதி ஏவினர் ஆபிரகாம் விசுவாசவித்து
பூதர் சிம்மாசனத்தாளுகை செய்வோர்
ஈசாய் வங்கிஷத்தானுதித்தார்

2. பூலோகப் பாவ விமோசனர் பூரண கிருபையின் வாசனர்
மேலோக இராஜாதி இராஜன் சிம்மாசனன்
மேன்மை மகிமைப் பிரதாபன் வந்தார்

3. அல்லேலூயா! சங்கீர்த்தனம் ஆனந்த கீதங்கள் பாடவே
அல்லைகள் தொல்லைகள் எல்லாம் நீங்கிட
அற்புதன் மெய்ப்பரன் தற்பரனார்

Aathi Thiru Vaarthai Dhivya Lyrics in English

aathith thiruvaarththai thivviya arputhap paalanaakap piranthaar
aathan than paavaththin saapaththai theerththida
aathiraiyoraiyee taettida

maasatta jothi thiriththuvaththor vasthu
mariyaam kanniyida muthiththu
makimaiyai maranthu thamai veruththu
manukkumaaran vaeshamaay
unna thakanjaீr mukanjaீr vaasakar
minnuchchaீr vaasakar maeniniram elum
unnatha kaathalum porunthavae sarva
nanmaich sorupanaar ranjithanaar
thaam thaam thannarar vannarar
theem theem theemaiyakattida
sangirtha sangirtha sangirtha santho
shamena sopanampaadavae
ingirtha ingirtha ingirtha namathu
iruthayaththilum engum nirainthida - aathi

1. aathaam saathi aevinar aapirakaam visuvaasaviththu
poothar simmaasanaththaalukai seyvor
eesaay vangishaththaanuthiththaar

2. poolokap paava vimosanar poorana kirupaiyin vaasanar
maeloka iraajaathi iraajan simmaasanan
maenmai makimaip pirathaapan vanthaar

3. allaelooyaa! sangaீrththanam aanantha geethangal paadavae
allaikal thollaikal ellaam neengida
arputhan meypparan tharparanaar

PowerPoint Presentation Slides for the song Aathi Thiru Vaarthai Dhivya

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites