தமிழ்

Adhi Thiruvarthai Dhivya - ஆதித் திருவார்த்தை திவ்விய

ஆதித் திருவார்த்தை திவ்விய 

அற்புதப் பாலகனாகப் பிறந்தார்;

ஆதந் தன் பாவத்தின் சாபத்தை தீர்த்திட

ஆதிரை யோரையீ டேற்றிட

அனுபல்லவி

மாசற்ற ஜோதி திரித்துவத் தோர் வஸ்து
மரியாம் கன்னியிட முதித்து
மகிமையை மறந்து தமை வெறுத்து
மனுக்குமாரன் வேஷமாய்,
உன்ன தகஞ்சீர் முகஞ்சீர் வாசகர்,
மின்னுச்சீர் வாசகர் , மேனிநிறம் எழும்
உன்னத காதலும் பொருந்தவே சர்வ
நன்மைச் சொரூபனார், ரஞ்சிதனார்,
தாம் , தாம் , தன்னரர் வன்னரர்
தீம் , தீம் , தீமையகற்றிட
சங்கிர்த , சங்கிர்த , சங்கிர்த சந்தோ
ஷமென சோபனம் பாடவே
இங்கிர்த, இங்கிர்த, இங்கிர்த நமது
இருதயத்திலும் எங்கும் நிறைந்திட — ஆதி

சரணங்கள்

1. ஆதாம் சாதி ஏவினர் ; ஆபிரகாம் விசுவாசவித்து
யூதர் சிம்மாசனத்தாளுகை செய்வோர்
ஈசாய் வங்கிஷனத்தானுதித்தார். — ஆதி

2. பூலோகப் பாவ விமோசனர் , பூரண கிருபையின் வாசனர்,
மேலோக இராஜாதி இராஜன் சிம்மாசனன்
மேன்மை மகிமைப் பிரதாபன் வந்தார் — ஆதி

3. அல்லேலூயா! சங்கீர்த்தனம் , ஆனந்த கீதங்கள் பாடவே
அல்லைகள் , தொல்லைகள் எல்லாம் நீங்கிட
அற்புதன் மெய்ப்பரன் தற்பரனார் — ஆதி

Adhi Thiruvarthai Dhivya Lyrics in English

aathith thiruvaarththai thivviya 

arputhap paalakanaakap piranthaar;

aathan than paavaththin saapaththai theerththida

aathirai yoraiyee taettida

anupallavi

maasatta jothi thiriththuvath thor vasthu

mariyaam kanniyida muthiththu

makimaiyai maranthu thamai veruththu

manukkumaaran vaeshamaay,

unna thakanjaீr mukanjaீr vaasakar,

minnuchchaீr vaasakar , maeniniram elum

unnatha kaathalum porunthavae sarva

nanmaich soroopanaar, ranjithanaar,

thaam , thaam , thannarar vannarar

theem , theem , theemaiyakattida

sangirtha , sangirtha , sangirtha santho

shamena sopanam paadavae

ingirtha, ingirtha, ingirtha namathu

iruthayaththilum engum nirainthida — aathi

saranangal

1. aathaam saathi aevinar ; aapirakaam visuvaasaviththu

yoothar simmaasanaththaalukai seyvor

eesaay vangishanaththaanuthiththaar. — aathi

2. poolokap paava vimosanar , poorana kirupaiyin vaasanar,

maeloka iraajaathi iraajan simmaasanan

maenmai makimaip pirathaapan vanthaar — aathi

3. allaelooyaa! sangaீrththanam , aanantha geethangal paadavae

allaikal , thollaikal ellaam neengida

arputhan meypparan tharparanaar — aathi

PowerPoint Presentation Slides for the song Adhi Thiruvarthai Dhivya

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites