தமிழ்

Allaelooyaa! Aa Maantharae

1. அல்லேலூயா! அல்லேலூயா! அல்லேலூயா!
ஆ மாந்தரே, நாம் பாடுவோம்,
இந்நாளில் சாவை வென்றோராம்
விண் மாட்சி வேந்தர் போற்றுவோம்.
அல்லேலூயா!

2. அஞ்ஞாயிறு அதிகாலை
நல் மாதர் மூவர் கல்லறை
சென்றாரே காண தேகத்தை.

3. அம்மூவர் பார்த்தார் தூதன் தான்;
வெண் ஆடை தூதன் சொல்லுவான்:
நாதர் கலிலேயா செல்வார்.

4. பயந்த சீஷர் ராவிலே
கண்டார் கேட்டார் தம் நாதரே!
என் சமாதானம், தாசரே!

5. உயிர்த்த நாதர் கண்டோமே
என்றோரைத் தோமா கேட்டானே;
நம்பான், சந்தேகங்கொண்டானே.

6. வா, தோமா, என் விலாவைப் பார்,
இதோ, என் கைகள் கால்கள் பார்;
நம்பு, சந்தேகம் தீர் என்பார்.

7. தோமா சந்தேகம் தீர்ந்தனன்;
விலா, கை, கால்கள் நோக்கினன்;
என் நாதா! ஸ்வாமி! என்றனன்.

8. காணாமல் நம்பின் பாக்கியர்;
மாறா விஸ்வாசம் வைப்பவர்
மா நித்திய ஜீவன் பெறுவர்.

9. மா தூயதாம் இந்நாளில் நாம்
நம் பாடல் ஸ்தோத்ரம் படைப்போம்;
பரனைப் போற்றி மகிழ்வோம்.
அல்லேலூயா!

Allaelooyaa! Aa Maantharae Lyrics in English

1. allaelooyaa! allaelooyaa! allaelooyaa!
aa maantharae, naam paaduvom,
innaalil saavai ventoraam
vinn maatchi vaenthar pottuvom.
allaelooyaa!

2. anjnjaayitru athikaalai
nal maathar moovar kallarai
sentarae kaana thaekaththai.

3. ammoovar paarththaar thoothan thaan;
venn aatai thoothan solluvaan:
naathar kalilaeyaa selvaar.

4. payantha seeshar raavilae
kanndaar kaettar tham naatharae!
en samaathaanam, thaasarae!

5. uyirththa naathar kanntoomae
entoraith thomaa kaettanae;
nampaan, santhaekangaொnndaanae.

6. vaa, thomaa, en vilaavaip paar,
itho, en kaikal kaalkal paar;
nampu, santhaekam theer enpaar.

7. thomaa santhaekam theernthanan;
vilaa, kai, kaalkal Nnokkinan;
en naathaa! svaami! entanan.

8. kaannaamal nampin paakkiyar;
maaraa visvaasam vaippavar
maa niththiya jeevan peruvar.

9. maa thooyathaam innaalil naam
nam paadal sthothram pataippom;
paranaip potti makilvom.
allaelooyaa!

PowerPoint Presentation Slides for the song Allaelooyaa! Aa Maantharae

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites