தமிழ்

Amala Thayabara Arulkoor Iyya - அமலா தயாபரா அருள்கூர் ஐயா குருபரா

பல்லவி

அமலா, தயாபரா, அருள்கூர், ஐயா, – குருபரா,

சரணங்கள்

1. சமயம் ஈராறோர் ஆறு சாஸ்திரங்கள் வேத நான்கும்
அமையும் தத்துவம் தொண்ணூற் றாறும், ஆறுங்கடந்த

2. அந்தம் அடி நடு இல்லாத தற்பரன் ஆதி,
சுந்தரம் மிகும் அதீத சோதிப்பிரகாச நீதி

3. ஞானத் ரவிய வேத நன்மைப் பரம போத,
வானத் தேவப் ரசாத மகிமைக் களவில்லாத

4. காணப்படா அரூப, கருணைச் சுய சொரூப,
தோணப்படா வியாப, சுகிர்தத் திருத் தயாப

5. சத்ய வசன நேயா, சமஸ்த புண்ய சகாய,
கர்த்தத்துவ உபாயா, கருணை பொழியும் வாயா

6. எல்லை இல்லா மெய்ஞ் ஞான ஏக பர வஸ்தான
சொல் அரிதாம் நிதான, துல்லிபத் தொன்றாம் மேலான

7. கருணாகரா, உப காரா, நிராகரா,
பரமேசுரா, கிரு பாகரா, சர்வேசுரா

Amala Thayabara Arulkoor Iyya Lyrics in English

pallavi

amalaa, thayaaparaa, arulkoor, aiyaa, – kuruparaa,

saranangal

1. samayam eeraaror aatru saasthirangal vaetha naankum

amaiyum thaththuvam thonnnnoor raarum, aarungadantha

2. antham ati nadu illaatha tharparan aathi,

suntharam mikum atheetha sothippirakaasa neethi

3. njaanath raviya vaetha nanmaip parama potha,

vaanath thaevap rasaatha makimaik kalavillaatha

4. kaanappadaa aroopa, karunnaich suya soroopa,

thonappadaa viyaapa, sukirthath thiruth thayaapa

5. sathya vasana naeyaa, samastha punnya sakaaya,

karththaththuva upaayaa, karunnai poliyum vaayaa

6. ellai illaa meynj njaana aeka para vasthaana

sol arithaam nithaana, thullipath thontam maelaana

7. karunnaakaraa, upa kaaraa, niraakaraa,

paramaesuraa, kiru paakaraa, sarvaesuraa

PowerPoint Presentation Slides for the song Amala Thayabara Arulkoor Iyya

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites