தமிழ்

Anparaam Yesuvai - அன்பராம் யேசுவைப் பார்த்துக்

அன்பராம் யேசுவைப் பார்த்துக்
கொண்டு
இன்பமாக அவர் பாதையோட
தாமே வழியும் சத்தியமும்
ஜீவனுமே!

2. துன்பப் பெருக்கிலே
சோர்ந்திடாதே
அன்பரறியாமல் வந்திடாதே
கண்விழிபோல் நான்
காத்திடுவேன் என்றனரே!

3. முட்செடி போலப் பற்றிடுமே
மோசமடையாய்  நீ முற்றிலுமே
ஏங்கிடாதே நீ – நேசர் அதில்
தோன்றுவாரே!

4. சுற்றிலும் சத்துரு சூழ்ந்திடினும்
வியாகூலம் உன்னை
விரட்டிடினும் ஆ! நேசரே தம்
இன்ப சத்தம் ஈந்திடுவார்!

5. ஈனச் சிலுவையில் ஏறிட்டாரே
உந்தனுக்காய்  கஷ்டம்
பட்டிட்டாரே துன்பம்
மூலமாய்  எய்திடுவாய்
இன்பக்கானான்!

6. சொந்த ஜீவனை நீ உன்னிலீந்து
அன்பில்
இணைத்தாரேவல்லமையால்
உந்தன் ஜீவனை மற்றோருக்காய்
ஈந்திடவே!

7. மாயையான ஈலோக மதில்
மாய்ந்தழியும் இம்மாந்தரன்பு
நேற்று மின்றென்றும் மாறாதவர்
நேசர்தானே!

8. வஞ்சனையான இப்பார்தலமே
வஞ்சிக்குமே உனைத் தந்திரமாய்
வாஞ்சித்திடாதே மோசமானஇப்பார்தலத்தை!

Anparaam Yesuvai Lyrics in English

anparaam yaesuvaip paarththuk
konndu
inpamaaka avar paathaiyoda
thaamae valiyum saththiyamum
jeevanumae!

2. thunpap perukkilae
sornthidaathae
anparariyaamal vanthidaathae
kannvilipol naan
kaaththiduvaen entanarae!

3. mutchedi polap pattidumae
mosamataiyaay  nee muttilumae
aengidaathae nee – naesar athil
thontuvaarae!

4. suttilum saththuru soolnthitinum
viyaakoolam unnai
virattitinum aa! naesarae tham
inpa saththam eenthiduvaar!

5. eenach siluvaiyil aerittarae
unthanukkaay  kashdam
pattittarae thunpam
moolamaay  eythiduvaay
inpakkaanaan!

6. sontha jeevanai nee unnileenthu
anpil
innaiththaaraevallamaiyaal
unthan jeevanai mattaோrukkaay
eenthidavae!

7. maayaiyaana eeloka mathil
maaynthaliyum immaantharanpu
naettu mintentum maaraathavar
naesarthaanae!

8. vanjanaiyaana ippaarthalamae
vanjikkumae unaith thanthiramaay
vaanjiththidaathae mosamaanaippaarthalaththai!

PowerPoint Presentation Slides for the song Anparaam Yesuvai

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites