தமிழ்

Asathikkollaathirungal

அசதிக்கொள்ளாதிருங்கள்
ஜாக்கிறரதையாயிருங்கள்

ஆவியிலே என்றும் அனலாயிருங்கள்
கர்த்தருக்கு தினம் ஊழியம்செய்யுங்கள்
ஜெபத்திலே தினம் உறுதியாயிருங்கள்
உபத்திரவத்தில் என்றும் பொறுமையாயிருங்கள்

மணவாளன் வருகிறார் ஆயத்தப்படுங்கள்
புத்தியுள்ள கன்னிகையைப் போல் இருங்கள்
அவர் வரும் நாழிகையை அறியாதிருக்கையில்
எப்போதுமே என்றும் விழிப்பாயிருங்கள்

கெர்ச்சிக்கும் சிங்கம் போல சுற்றும் சத்துருவை
விசுவாசத்தில் என்றும் எதிர்த்துநில்லுங்கள்
தெளிந்த புத்தியுடன் விழித்திருங்கள்
என்றும் வஞ்சியாதபடி எச்சரிக்கையாயிருங்கள்

மாமிசத்தில் என்றும் வாழாதிருங்கள்
ஆவியின் கனிக்கேற்ப்ப நடந்துக்கொள்ளுங்கள்
சர்வாயுதவர்க்கத்தை தரித்துக்கொள்ளுங்கள்
சத்துருவின் செயல்களை எதிர்த்துநில்லுங்கள்

Asathikkollaathirungal Lyrics in English

asathikkollaathirungal
jaakkirarathaiyaayirungal

aaviyilae entum analaayirungal
karththarukku thinam ooliyamseyyungal
jepaththilae thinam uruthiyaayirungal
upaththiravaththil entum porumaiyaayirungal

manavaalan varukiraar aayaththappadungal
puththiyulla kannikaiyaip pol irungal
avar varum naalikaiyai ariyaathirukkaiyil
eppothumae entum vilippaayirungal

kerchchikkum singam pola suttum saththuruvai
visuvaasaththil entum ethirththunillungal
thelintha puththiyudan viliththirungal
entum vanjiyaathapati echcharikkaiyaayirungal

maamisaththil entum vaalaathirungal
aaviyin kanikkaerppa nadanthukkollungal
sarvaayuthavarkkaththai thariththukkollungal
saththuruvin seyalkalai ethirththunillungal

PowerPoint Presentation Slides for the song Asathikkollaathirungal

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites