தமிழ்

Asathikollathirungal Jakirathaiyayirungal - ஜாக்கிறரதையாயிருங்கள்

அசதிக்கொள்ளாதிருங்கள் 
ஜாக்கிறரதையாயிருங்கள்     

ஆவியிலே என்றும் அனலாயிருங்கள்
கர்த்தருக்கு தினம் ஊழியம்செய்யுங்கள்
ஜெபத்திலே தினம் உறுதியாயிருங்கள்
உபத்திரவத்தில் என்றும் பொறுமையாயிருங்கள்  
– (அசதிக்கொள்ளாதிருங்கள்…)

மணவாளன் வருகிறார் ஆயத்தப்படுங்கள்
புத்தியுள்ள கன்னிகையைப் போல் இருங்கள்
அவர் வரும் நாழிகையை அறியாதிருக்கையில்
எப்போதுமே என்றும் விழிப்பாயிருங்கள்   
– (அசதிக்கொள்ளாதிருங்கள்…)

கெர்ச்சிக்கும் சிங்கம் போல சுற்றும் சத்துருவை 
விசுவாசத்தில் என்றும் எதிர்த்துநில்லுங்கள்
தெளிந்த புத்தியுடன் விழித்திருங்கள்
என்றும் வஞ்சியாதபடி எச்சரிக்கையாயிருங்கள்  
 – (அசதிக்கொள்ளாதிருங்கள்…)

மாமிசத்தில் என்றும் வாழாதிருங்கள்
ஆவியின் கனிக்கேற்ப்ப நடந்துக்கொள்ளுங்கள்
சர்வாயுதவர்க்கத்தை தரித்துக்கொள்ளுங்கள்
சத்துருவின் செயல்களை எதிர்த்துநில்லுங்கள்   
– (அசதிக்கொள்ளாதிருங்கள்…)

Asathikollathirungal Jakirathaiyayirungal Lyrics in English

asathikkollaathirungal 
jaakkirarathaiyaayirungal     

aaviyilae entum analaayirungal
karththarukku thinam ooliyamseyyungal
jepaththilae thinam uruthiyaayirungal
upaththiravaththil entum porumaiyaayirungal  
– (asathikkollaathirungal…)

manavaalan varukiraar aayaththappadungal
puththiyulla kannikaiyaip pol irungal
avar varum naalikaiyai ariyaathirukkaiyil
eppothumae entum vilippaayirungal   
– (asathikkollaathirungal…)

kerchchikkum singam pola suttum saththuruvai 
visuvaasaththil entum ethirththunillungal
thelintha puththiyudan viliththirungal
entum vanjiyaathapati echcharikkaiyaayirungal  
 – (asathikkollaathirungal…)

maamisaththil entum vaalaathirungal
aaviyin kanikkaerppa nadanthukkollungal
sarvaayuthavarkkaththai thariththukkollungal
saththuruvin seyalkalai ethirththunillungal   
– (asathikkollaathirungal…)

PowerPoint Presentation Slides for the song Asathikollathirungal Jakirathaiyayirungal

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites