தமிழ்

Athi Kaalai Sthothira Pali - அதிகாலை ஸ்தோத்திர பலி

அதிகாலை ஸ்தோத்திர பலி 
அப்பா அப்பா உங்களுக்குத் தான் 
ஆராதனை ஸ்தோத்திர பலி 
அப்பா அப்பா உங்களுக்குத் தான் – 2 

1. எபிநேசர் எபிநேசர் 
இதுவரை உதவி செய்தீர் 
இதுவரை உதவி செய்தீர் 
எபிநேசர் எபிநேசர் 

2. பரிசுத்தர் பரிசுத்தர் 
பரலோக ராஜாவே 
பரலோக ராஜாவே 
பரிசுத்தர் பரிசுத்தர் 

3. எல்ஷடாய் எல்ஷடாய் 
எல்லாம் வல்லவரே 
எல்லாம் வல்லவரே 
எல்ஷடாய் எல்ஷடாய் 

4. எல்ரோயி எல்ரோயி 
என்னை காண்பவரே 
என்னை காண்பவரே 
எல்ரோயி எல்ரோயி 

5. யேகோவா யீரே 
எல்லாம் பார்த்துக் கொள்வீர் 
எல்லாம் பார்த்துக் கொள்வீர் 
யேகோவா யீரே 

6. அதிசய தெய்வமே 
ஆலோசனை கர்த்தரே 
ஆலோசனை கர்த்தரே 
அதிசய தெய்வமே 

7. யேகோவா ஷம்மா 
எங்களோடு இருப்பவரே 
எங்களோடு இருப்பவரே 
யேகோவா ஷம்மா 

8. யேகோவா ஷாலோம் 
சாமாதானம் தருகிறீர் 
சாமாதானம் தருகிறீர் 
யேகோவா ஷாலோம் 

9. யேகோவா நிசியே 
எந்நாளும் வெற்றி தருவீர் 
எந்நாளும் வெற்றி தருவீர் 
யேகோவா நிசியே 

10. யேகோவா ரஃப்பா 
சுகம் தரும் தெய்வம் 
சுகம் தரும் தெய்வம் 
யேகோவா ரஃப்பா

Athi Kaalai Sthothira Pali Lyrics in English

athikaalai sthoththira pali 
appaa appaa ungalukkuth thaan 
aaraathanai sthoththira pali 
appaa appaa ungalukkuth thaan – 2 

1. epinaesar epinaesar 
ithuvarai uthavi seytheer 
ithuvarai uthavi seytheer 
epinaesar epinaesar 

2. parisuththar parisuththar 
paraloka raajaavae 
paraloka raajaavae 
parisuththar parisuththar 

3. elshadaay elshadaay 
ellaam vallavarae 
ellaam vallavarae 
elshadaay elshadaay 

4. elroyi elroyi 
ennai kaannpavarae 
ennai kaannpavarae 
elroyi elroyi 

5. yaekovaa yeerae 
ellaam paarththuk kolveer 
ellaam paarththuk kolveer 
yaekovaa yeerae 

6. athisaya theyvamae 
aalosanai karththarae 
aalosanai karththarae 
athisaya theyvamae 

7. yaekovaa shammaa 
engalodu iruppavarae 
engalodu iruppavarae 
yaekovaa shammaa 

8. yaekovaa shaalom 
saamaathaanam tharukireer 
saamaathaanam tharukireer 
yaekovaa shaalom 

9. yaekovaa nisiyae 
ennaalum vetti tharuveer 
ennaalum vetti tharuveer 
yaekovaa nisiyae 

10. yaekovaa raqppaa 
sukam tharum theyvam 
sukam tharum theyvam 
yaekovaa raqppaa

PowerPoint Presentation Slides for the song Athi Kaalai Sthothira Pali

by clicking the fullscreen button in the Top left