தமிழ்

Athikaalai Sthothirabali - அதிகாலை ஸ்தோத்திரபலி

அதிகாலை ஸ்தோத்திரபலி

அப்பா அப்பா உங்களுக்குத் தான்

ஆராதனை ஸ்தோத்திரபலி

அப்பா அப்பா உங்களுக்குத் தான் (2)

 

1. எபிநேசர் எபிநேசர் 

   இதுவரை உதவி செய்தீர்

   எபிநேசர் எபிநேசர் (1 சாமு 7:12)

 

2. பரிசுத்தர் பரிசுத்தர்

   பரலோக ராஜாவே

   பரிசுத்தர் பரிசுத்தர் (ஏசா 6:3)

 

3. எல்ஷடாய் எல்ஷடாய்

   எல்லாம் வல்லவரே

   எல்ஷடாய் எல்ஷடாய் (ஏசா 9:6)

 

4. எல்ரோயீ எல்ரோயீ

   என்னை காண்பவரே

   எல்ரோயீ எல்ரோயீ (ஆதி 16:13,14)

 

5. யேகோவா யீரே

   எல்லாம் பார்த்துக் கொள்வீர்

   யேகோவா யீரே (ஆதி 22:14)

 

6. அதிசய தெய்வமே

   ஆலோசனை கர்த்தரே

   அதிசய தெய்வமே (ஏசா 9:6)

 

7. யேகோவா ஷம்மா

   எங்களோடு இருப்பவரே

   யேகோவா ஷம்மா (எசே 48:35)

 

8. யேகோவா ஷாலோம்

   சமாதானம் தருகிறீர்

   யேகோவா ஷாலோம் (நியா 6:24)

 

9. யேகோவா நிசியே 

   எந்நாளும் வெற்றி தருவீர்

   யேகோவா நிசியே (யாத் 15:26)

 

10. யேகோவா ரஃபா

    சுகம் தரும் தெய்வமே

    யேகோவா ரஃபா (யாத் 15:26 )

Athikaalai Sthothirabali Lyrics in English

athikaalai sthoththirapali

appaa appaa ungalukkuth thaan

aaraathanai sthoththirapali

appaa appaa ungalukkuth thaan (2)

 

1. epinaesar epinaesar 

   ithuvarai uthavi seytheer

   epinaesar epinaesar (1 saamu 7:12)

 

2. parisuththar parisuththar

   paraloka raajaavae

   parisuththar parisuththar (aesaa 6:3)

 

3. elshadaay elshadaay

   ellaam vallavarae

   elshadaay elshadaay (aesaa 9:6)

 

4. elroyee elroyee

   ennai kaannpavarae

   elroyee elroyee (aathi 16:13,14)

 

5. yaekovaa yeerae

   ellaam paarththuk kolveer

   yaekovaa yeerae (aathi 22:14)

 

6. athisaya theyvamae

   aalosanai karththarae

   athisaya theyvamae (aesaa 9:6)

 

7. yaekovaa shammaa

   engalodu iruppavarae

   yaekovaa shammaa (ese 48:35)

 

8. yaekovaa shaalom

   samaathaanam tharukireer

   yaekovaa shaalom (niyaa 6:24)

 

9. yaekovaa nisiyae 

   ennaalum vetti tharuveer

   yaekovaa nisiyae (yaath 15:26)

 

10. yaekovaa raqpaa

    sukam tharum theyvamae

    yaekovaa raqpaa (yaath 15:26 )

PowerPoint Presentation Slides for the song Athikaalai Sthothirabali

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites