தமிழ்

Egypthilirindhu Kaanaanukku - எகிப்திலிருந்து கானானுக்கு கூட்டிச் சென்றீரே

Egypthilirindhu Kaanaanukku

எகிப்திலிருந்து கானானுக்கு கூட்டிச் சென்றீரே
உமக்கு கோடி நன்றி ஐயா
அல்லேலூயா அல்லேலூயா

1. கடலும் பிரிந்தது
மனமும் மகிழ்ந்தது
கர்த்தரை என்றும் மனது ஸ்தோத்தரித்தது
அல்லேலூயா அல்லேலூயா

2. பாறையினின்று
தண்ணீர் சுரந்தது
தாகம் தீர்த்தது தேவனை துதித்து பாடியது
அல்லேலூயா அல்லேலூயா

3. வெண்கல சர்ப்பம்
ஆனாரே நமக்காய்
உயிர் கொடுத்தாரே நாமும் உயர்த்திடுவோமே
அல்லேலூயா அல்லேலூயா

4. யோர்தானை கடந்தோம்
எரிகோவை சூழ்ந்தோம்
ஜெயங்கொடுத்தாரே அவரை துதித்திடுவோமே
அல்லேலூயா அல்லேலூயா

Egypthilirindhu Kaanaanukku Kootichendreeray
Umakku kodi nandri ayya
Alleluyaa alleluyaa

1. Kadalum pirindhadhu
Manamum magizhndhadhu
Kartharai endrum
Manadhu sthotharithadhu

2. Paarayinindru
Thanneer surandhadhu
Thaagam theerthadhu
Dhevanai thudhithu paadiyathu

3. Vengala sarpam
Aanaaray namakkaay
Uyir koduthaaray
Avarai uyarthiduvomay

4. Yordhaanai kadandhom
Yerigovai soolndhom
Jeyam koduthaaray
Avarai thudhithiduvomay

Egypthilirindhu Kaanaanukku – எகிப்திலிருந்து கானானுக்கு Lyrics in English

Egypthilirindhu Kaanaanukku

ekipthilirunthu kaanaanukku koottich senteerae
umakku koti nanti aiyaa
allaelooyaa allaelooyaa

1. kadalum pirinthathu
manamum makilnthathu
karththarai entum manathu sthoththariththathu
allaelooyaa allaelooyaa

2. paaraiyinintu
thannnneer suranthathu
thaakam theerththathu thaevanai thuthiththu paatiyathu
allaelooyaa allaelooyaa

3. vennkala sarppam
aanaarae namakkaay
uyir koduththaarae naamum uyarththiduvomae
allaelooyaa allaelooyaa

4. yorthaanai kadanthom
erikovai soolnthom
jeyangaொduththaarae avarai thuthiththiduvomae
allaelooyaa allaelooyaa

Egypthilirindhu Kaanaanukku Kootichendreeray
Umakku kodi nandri ayya
Alleluyaa alleluyaa

1. Kadalum pirindhadhu
Manamum magizhndhadhu
Kartharai endrum
Manadhu sthotharithadhu

2. Paarayinindru
Thanneer surandhadhu
Thaagam theerthadhu
Dhevanai thudhithu paadiyathu

3. Vengala sarpam
Aanaaray namakkaay
Uyir koduthaaray
Avarai uyarthiduvomay

4. Yordhaanai kadandhom
Yerigovai soolndhom
Jeyam koduthaaray
Avarai thudhithiduvomay

PowerPoint Presentation Slides for the song Egypthilirindhu Kaanaanukku – எகிப்திலிருந்து கானானுக்கு

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites