தமிழ்

Ellam Yesuve Yenakkella Mesuve - எல்லாம் இயேசுவே எனக்கெல்லா மேசுவே

எல்லாம் இயேசுவே – எனக்கெல்லா மேசுவே
தொல்லைமிகு மிவ்வுலகில் – தோழர் யேசுவே

1. ஆயனும் சகாயனும் நேயனும் உபாயனும்
நாயனும் எனக்கன்பான ஞானமண வாளனும் — எல்லாம்

2. தந்தை தாய் இனம்ஜனம் பந்துளோர் சிநேகிதர்
சந்தோட சகலயோக சம்பூரண பாக்யமும் — எல்லாம்

3. கவலையில் ஆறுதலும் கங்குலிலென் ஜோதியும்
கஷ்டநோய்ப் படுக்கையிலே கைகண்ட அவிழ்தமும் — எல்லாம்

4. போதகப் பிதாவுமென் போக்கினில் வரத்தினில்
ஆதரவு செய்திடுங் கூட்டாளிமென் தோழனும் —எல்லாம்

5. அணியும் ஆபரணமும் ஆஸ்தியும் – சம்பாத்யமும்
பிணையாளியும் மீட்பருமென் பிரிய மத்தியஸ்தனும் — எல்லாம்

6. ஆன ஜீவ அப்பமும் ஆவலுமென் காவலும்
ஞானகீதமும் சதுரும் நாட்டமும் கொண்டாட்டமும் — எல்லாம்

Ellam Yesuve Yenakkella Mesuve Lyrics in English

ellaam Yesuvae - enakkellaa maesuvae
thollaimiku mivvulakil - tholar yaesuvae

1. aayanum sakaayanum naeyanum upaayanum
naayanum enakkanpaana njaanamana vaalanum — ellaam

2. thanthai thaay inamjanam panthulor sinaekithar
santhoda sakalayoka sampoorana paakyamum — ellaam

3. kavalaiyil aaruthalum kangulilen jothiyum
kashdaNnoyp padukkaiyilae kaikannda avilthamum — ellaam

4. pothakap pithaavumen pokkinil varaththinil
aatharavu seythidung koottalimen tholanum —ellaam

5. anniyum aaparanamum aasthiyum - sampaathyamum
pinnaiyaaliyum meetparumen piriya maththiyasthanum — ellaam

6. aana jeeva appamum aavalumen kaavalum
njaanageethamum sathurum naattamum konndaattamum — ellaam

PowerPoint Presentation Slides for the song Ellam Yesuve Yenakkella Mesuve

by clicking the fullscreen button in the Top left