தமிழ்

En Devan Nallavar - என் தேவன் நல்லவர்

என் தேவன் நல்லவர்
என் தேவன் வல்லவர்
என் தேவன் பரிசுத்தர்
என் தேவன் அற்புதர்

1. என் வாழ்வில் நீர் செய்த
நன்மைகள் எண்ணி முடியாதது

2. என் ஏக்கமெல்லாம் என் தவிப்பெல்லாம்
அறிந்த ஆண்டவர்
என் தாகமெல்லாம் என் தேவையெல்லாம்
சந்தித்த ஆண்டவர்

3. ஆகாரின் கண்ணீரை கண்டவர்
என் கண்ணீர் துடைத்தீரே

4. அன்னாளின் ஜெபத்தை
கேட்டவர்
என் ஜெபம் கேட்டினீரே

5. பவுலயும் பணிசெய்ய அழைத்தவர்
இந்த அடிமையும் அழைத்தீரே

En Devan nallavar
En Devan vallavar
En Devan parisuthar
En Devan arputhar

1. En vaazhvil neer seitha
nanmaikal Enni mudiyathathu

2. En aekamellam en thavipellam
arinhtha Aandavar
En thaakamellam en thaevai ellam
Sanhthitha Aandavar

3. Aakaarin kanniirai kandavar
En kanniir thudaithiirae

4. Annaalin japathai kaetavar
En japam kaetiniirae

5.Paullaium pani seiya azhaithavar
Intha adimaiyum azhaithiirae

En Devan Nallavar – என் தேவன் நல்லவர் Lyrics in English

en thaevan nallavar
en thaevan vallavar
en thaevan parisuththar
en thaevan arputhar

1. en vaalvil neer seytha
nanmaikal ennnni mutiyaathathu

2. en aekkamellaam en thavippellaam
arintha aanndavar
en thaakamellaam en thaevaiyellaam
santhiththa aanndavar

3. aakaarin kannnneerai kanndavar
en kannnneer thutaiththeerae

4. annaalin jepaththai
kaettavar
en jepam kaettineerae

5. pavulayum panniseyya alaiththavar
intha atimaiyum alaiththeerae

En Devan nallavar
En Devan vallavar
En Devan parisuthar
En Devan arputhar

1. En vaazhvil neer seitha
nanmaikal Enni mudiyathathu

2. En aekamellam en thavipellam
arinhtha Aandavar
En thaakamellam en thaevai ellam
Sanhthitha Aandavar

3. Aakaarin kanniirai kandavar
En kanniir thudaithiirae

4. Annaalin japathai kaetavar
En japam kaetiniirae

5.Paullaium pani seiya azhaithavar
Intha adimaiyum azhaithiirae

PowerPoint Presentation Slides for the song En Devan Nallavar – என் தேவன் நல்லவர்

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites