தமிழ்

En Munne Meipper Pogirar - என் முன்னே மேய்ப்பர் போகிறார்

1. என் முன்னே மேய்ப்பர் போகிறார்;
நல்மேய்ப்பராகக் காக்கிறார்;
ஓர்காலும் என்னைக் கைவிடார்;
நேர் பாத காட்டிப் போகிறார்.

முன் செல்கின்றார்! முன் செல்கின்றார்!
என் முன்னே சென்று போகிறார்!
நல் மேய்ப்பர் சத்தம் அறிவேன்
அன்போடு பின்சென்றேகுவேன்.

2. கார் மேகம் வந்து மூடினும்,
சீர் ஜோதி தோன்றி வீசினும்,
என் வாழ்வு தாழ்வில் நீங்கிடார்;
என்றைக்கும் முன்னே போகிறார்.

3. மெய்ப் பாதைகாட்டி பின் செல்வேன்,
தெய்வீக கையால் தாங்குமேன்;
எவ்விக்கினம் வந்தாலும் நீர்
இவ்வேழைமுன்னே போகிறீர்.

4. ஒப்பற்ற உம் காருணியத்தால்
இப்பூமி பாடு தீருங்கால்,
நீர் சாவை வெல்லச் செய்குவீர்,
பேரின்பம் காட்டி முன்செல்வீர்.

En Munne Meipper Pogirar Lyrics in English

1. en munnae maeyppar pokiraar;

nalmaeypparaakak kaakkiraar;

orkaalum ennaik kaividaar;

naer paatha kaattip pokiraar.

mun selkintar! mun selkintar!

en munnae sentu pokiraar!

nal maeyppar saththam arivaen

anpodu pinsentekuvaen.

2. kaar maekam vanthu mootinum,

seer jothi thonti veesinum,

en vaalvu thaalvil neengidaar;

entaikkum munnae pokiraar.

3. meyp paathaikaatti pin selvaen,

theyveeka kaiyaal thaangumaen;

evvikkinam vanthaalum neer

ivvaelaimunnae pokireer.

4. oppatta um kaarunniyaththaal

ippoomi paadu theerungaal,

neer saavai vellach seykuveer,

paerinpam kaatti munselveer.

PowerPoint Presentation Slides for the song En Munne Meipper Pogirar

by clicking the fullscreen button in the Top left