தமிழ்

En Nesarae Um Paadhathil

En Nesarae Um Paadhathil
Naan indru Amarndhaenae
En Nesarae Um Paadhathil Amarndhaenae
En Nesarae Um Paadhathil
Naan indru Amarndhaenae
En Nesarae Um Paadhathil Amarndhaenae
Neer Mattum Podhum Endrum indru Unarndhaenae
Vaerondrum Vaendaam Undhan Paadham Podhumae
Neer Mattum Podhum Endrum indru Unarndhaenae
Vaerondrum Vaendaam Undhan Paadham Podhumae
Neerae Vendum Yesuvae
Um Paadhamae Podhum Yesuvae
Neerae Vendum Yesuvae
Um Paadhamae Podhum Yesuvae – Enakku

En Thevaigal En Thozhvigal
Um Karathil Thandhaen
En Thevaigal En Thozhvigal Thandhaen
En Thevaigal En Thozhvigal
Um Karathil Thandhaen
En Thevaigal En Thozhvigal Thandhaen
Neer Mattum Podhum Endrum indru Unarndhaenae
Vaerondrum Vaendaam Undhan Paadham Podhumae
Neer Mattum Podhum Endrum indru Unarndhaenae
Vaerondrum Vaendaam Undhan Paadham Podhumae

Neerae Vendum Yesuvae
Um Paadhamae Podhum Yesuvae
Neerae Vendum Yesuvae
Um Paadhamae Podhum Yesuvae
Neerae Vendum Yesuvae
Um Paadhamae Podhum Yesuvae
Neerae Vendum Yesuvae
Um Paadhamae Podhum Yesuvae
Neerae Vendum Yesuvae
Um Paadhamae Podhum Yesuvae
Neerae Vendum Yesuvae
Um Paadhamae Podhum Yesuvae

En Nesarae Um Paadhathil
Naan indru Amarndhaenae

En Nesarae Um Paadhathil Lyrics in English

En Nesarae Um Paadhathil
Naan indru Amarndhaenae
En Nesarae Um Paadhathil Amarndhaenae
En Nesarae Um Paadhathil
Naan indru Amarndhaenae
En Nesarae Um Paadhathil Amarndhaenae
Neer Mattum Podhum Endrum indru Unarndhaenae
Vaerondrum Vaendaam Undhan Paadham Podhumae
Neer Mattum Podhum Endrum indru Unarndhaenae
Vaerondrum Vaendaam Undhan Paadham Podhumae
Neerae Vendum Yesuvae
Um Paadhamae Podhum Yesuvae
Neerae Vendum Yesuvae
Um Paadhamae Podhum Yesuvae - Enakku

En Thevaigal En Thozhvigal
Um Karathil Thandhaen
En Thevaigal En Thozhvigal Thandhaen
En Thevaigal En Thozhvigal
Um Karathil Thandhaen
En Thevaigal En Thozhvigal Thandhaen
Neer Mattum Podhum Endrum indru Unarndhaenae
Vaerondrum Vaendaam Undhan Paadham Podhumae
Neer Mattum Podhum Endrum indru Unarndhaenae
Vaerondrum Vaendaam Undhan Paadham Podhumae

Neerae Vendum Yesuvae
Um Paadhamae Podhum Yesuvae
Neerae Vendum Yesuvae
Um Paadhamae Podhum Yesuvae
Neerae Vendum Yesuvae
Um Paadhamae Podhum Yesuvae
Neerae Vendum Yesuvae
Um Paadhamae Podhum Yesuvae
Neerae Vendum Yesuvae
Um Paadhamae Podhum Yesuvae
Neerae Vendum Yesuvae
Um Paadhamae Podhum Yesuvae

En Nesarae Um Paadhathil
Naan indru Amarndhaenae

PowerPoint Presentation Slides for the song En Nesarae Um Paadhathil

by clicking the fullscreen button in the Top left