தமிழ்

Ennai Anantha Thailathal - என்னை ஆனந்த தைலத்தால்

Ennai Anantha Thailathal

என்னை ஆனந்த தைலத்தால்
அபிஷேகம் செய்திடும் ஆவியானவரே – (4)

ஆவியானவரே அன்பின் ஆவியானவரே – (4)

1. வறண்ட நிலங்கள்
வயல்வெளியாகட்டும் ஆவியானவரே – (2)
அன்பின் ஆவியானவரே – (2) — என்னை

2. உலர்ந்த எலும்புகள் உயிரோடு எழும்பட்டும் ஆவியானவரே – (2)
அன்பின் ஆவியானவரே – (2) — என்னை

Ennai Anantha Thailathal
Abishaegam Seithedum Aaviyanavarae – (4)

Aaviyanavarae Anbin Aaviyanavarae – (4)

1. Varanda Nilangal Vayalveli
Aagattum Aaviyanavarae – (2)
Anbin Aaviyanavarae – (2) — Ennai

2. Ularntha Yelumpugal
Uyirodezhumpattum Aaviyanavarae – (2)
Anbin Aaviyanavarae – (2) — Ennai

Ennai Anantha Thailathal – என்னை ஆனந்த தைலத்தால் Lyrics in English

Ennai Anantha Thailathal

ennai aanantha thailaththaal
apishaekam seythidum aaviyaanavarae - (4)

aaviyaanavarae anpin aaviyaanavarae - (4)

1. varannda nilangal
vayalveliyaakattum aaviyaanavarae - (2)
anpin aaviyaanavarae - (2) — ennai

2. ularntha elumpukal uyirodu elumpattum aaviyaanavarae - (2)
anpin aaviyaanavarae - (2) — ennai

Ennai Anantha Thailathal
Abishaegam Seithedum Aaviyanavarae - (4)

Aaviyanavarae Anbin Aaviyanavarae - (4)

1. Varanda Nilangal Vayalveli
Aagattum Aaviyanavarae - (2)
Anbin Aaviyanavarae - (2) — Ennai

2. Ularntha Yelumpugal
Uyirodezhumpattum Aaviyanavarae - (2)
Anbin Aaviyanavarae - (2) — Ennai

PowerPoint Presentation Slides for the song Ennai Anantha Thailathal – என்னை ஆனந்த தைலத்தால்

by clicking the fullscreen button in the Top left